DANIEL, P. Analýza vlivu polohy karoserie závodního vozu na aerodynamické charakteristiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Vančura, Jan

Diplomová práce je zaměřena na analýzu vlivu polohy karoserie vzhledem k vozovce na aerodynamické charakteristiky vozu. Tato problematika se týká především závodních vozů, proto student zřejmě pro své výpočty zvolil závodní vozidlo. Autor prokázal využití poznatků z předchozích let studia, což vedlo k úspěšné analýze získaných výsledků. Celkový rozsah práce působí spíše kratším dojmem, nicméně požadavky v zadání byly po formální stránce splněny. Diskutabilní může být poměr růstu prizmatických buněk na střeše karoserie, který mohl ovlivnit výsledky simulací a tedy i vyvozené závěry. Dále bych vytkl příliš krátkou analýzu výsledků, jsou hodnoceny pouze odpor a vztlak. Velice zajímavé by bylo např. porovnání rozložení vztlaků mezi jednotlivá kola přední a zadní nápravy. Práce působí celkem přehledně, což nelze zcela říci i o stylistice. Celkově je práce na dobré úrovni a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Blaťák, Ondřej

Diplomová práce pana Daniela je zaměřena na analýzu vlivu polohy karoserie závodního vozu na aerodynamické charakteristiky. Pro příslušné výpočty bylo využito CFD systému STAR-CCM+. Celou diplomovou práci je možné rozdělit do několika částí. První z nich je orientována obecně na základy teorie aerodynamiky. V další části je v CAD systému Pro Engineer Wildfire 5.0 sestaven model vozidla. Je otázkou proč byl model vozidla realizován natolik podrobně, když už předem by mohlo být zřejmé, že i s ohledem na výpočetní čas, ale rovněž s ohledem na malý vliv některých detailů vozidla na proudění je tato podrobnost v podstatě zbytečná. Samotná CFD analýza jednotlivých variant je realizována dle zadání (v elektronické verzi práce toto zadání chybí). Závěry z provedených výpočtů mohly být rozebírány jistě podrobněji (včetně obrazového materiálu). Některé závěry, které mohly být diskutovány, se objevují až v úplném shrnutí (např. velká část změn aerodynamických charakteristik jednotlivých variant může být dána změnou čelní plochy, ne tak samotným prouděním apod.). Práce je jak po obsahové tak formální stránce na dobré úrovni. Jak stylisticky tak graficky je zpracována pečlivě. Přes výše uvedené drobné nedostatky práce splnila zadání a diplomant tak prokázal schopnost využít dovednosti a znalosti získané v průběhu studia při řešení složitějších technických úkolů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 47242