BURSÍK, M. Otočný zvedací stůl QHZ 20 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Omes, Jiří

Autor závěrečné práce k zadané problematice přistupoval ve správných logických krocích s využitím externích zdrojů informací, které souvisejí s problematikou danou zadáním. V úvodu práce správně popisuje problematiku týkající se zařízení pro volné kování. Velmi podrobně popisuje jednotlivá zařízení, která jsou následně zakomponována do integrovaného kovacího souboru. Správně vyvozuje vzájemnou interakci zvedacího stolu QHZ a kovacího manipulátoru QKK. Bohužel se při rozboru problematiky využívaných zvedacích otočných stolů věnuje jen jednomu výrobci těchto zařízení. V kapitole 4 se zodpovědně věnuje rozboru zadání a popisu variant řešení. Zároveň využívá procentuální metodiku srovnávání variant řešení na základě správně zvolených kritérií. V kapitolách 5 - 15 se věnuje návrhovým a kontrolním výpočtům jednotlivých uzlů zvedacího stolu QHZ 20. Ve výpočtech je jistá nepřehlednost v zadávaných a výstupních hodnotách. Například v úvodních návrhových výpočtech otočného stolu v kapitole 5 jsou úvodní parametry na jedné stránce. Postupem výpočtu je nutné se v textu neustále vracet zpět. V kapitole 9.2 Výpočet ohybového napětí v kritickém místě... není pořádně označeno kontrolované místo. Postup výpočtů je v souladu s obecným postupem při návrhu strojních zařízení. Přiložená výkresová dokumentace má jisté drobné nedostatky. Vzhledem k zvolenému řešení by bylo lepší ji doplnit o sestavní výkres zvedacího plunžru, kde by bylo lépe vidět utěsnění a vedení. S celkovou problematikou se autor projekčně vypořádal dobře. Podněty a návrhy lze použít dále v praxi. Závěrečnou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Janda, Miroslav

Autor diplomové práce k zadané problematice přistupoval aktivně a správně s maximálním využitím zdrojů informací, které se nabízejí pro řešení zadání diplomové práce. Diplomová práce je napsána přehledně a po jejím prostudování a zkontrolování lze konstatovat následující: Koncepční řešení práce je pečlivé. Z úvodu diplomové práce (kap. 2) jasně vyplývá, že autor této práce se podrobně seznámil s problematikou volného kování, podrobně popisuje jednotlivá zařízení kovacích souborů a vysvětluje, k čemu jednotlivá zařízení slouží, což bylo nutné, aby pochopil funkci otočného zvedacího stolu. V kap. 3 jsou zadány technické parametry řešeného stolu a popis stávajícího konstrukčního řešení. V kap. 4 je přehled možných variant řešení a jejich vzájemné porovnání. V kap. 5 je popsán návrh hlavních změn v konstrukci stávajícího stolu QHZ 20. Další kapitoly obsahují podrobné výpočty jednotlivých uzlů nového konstrukčního řešení zvedacího stolu QHZ 20. Autor diplomové práce navrhl nové řešení zvedacího otočného stolu QHZ 20, čímž dosáhl snížení hloubky základu tohoto stolu, což snižuje náklady na jeho zhotovení. Dále je zjednodušen přístup pracovníků údržby k případným nutným opravám. Z těchto důvodů je předpoklad k dalšímu využití této diplomové práce. Grafické provedení je přehledné, vhodně doplněné obrázky, tabulkami a katalogovými listy. Výkresová dokumentace je kromě drobných nedostatků v pořádku. Několik doporučení k danému řešení: • v ozubeném převodu stolu počítat s větší radiální vůlí - zvýšená teplota od výkovku • uložení přímočarých hydromotorů pro zvedání stolu provést výkyvně (kloubová ložiska, čočky, apod.) • prodloužit vedení plunžrů přímočarých hydromotorů (více vodících pásků) • těsnit šroubovanou ucpávkovou přírubu vůči válci Diplomová práce je dobře provedena a svým rozsahem zcela vyčerpává danou problematiku i požadavky zadání. Výsledky, které z této práce vyplývají, bude možno využít při inovaci stávajících stolů různých nosností.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 47228