ŠAFAŘÍKOVÁ, L. Spin-trapping radikálových produktů přenosu vodíku z kyslíkatých donorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Omelka, Ladislav

Posluchačka Lenka Šafaříková začala pod mým vedením pracovat na problematice bakalářské práce na podzim 2007. Studiem odborné literatury z EPR spektroskopie a organické chemie radikálových reakcí získala základní znalosti, které následně využívala při zpracování experimentálních EPR spekter z oblasti detekce radikálových produktů oxidace vybraných kyslíkatých donorů na báze fenolů metodou t.zv. spin trappingu. Zde především úspěšně zvládla základní principy počítačové simulace EPR spekter radikálových produktů, na jejichž základě je možné vykonat interpretaci mechanizmu jejich vzniku. V vypracování bakalářské práce přistupovala velmi zodpovědně, přičemž účinně využívala znalosti, získané v průběhu studia na FCH VUT.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Polovka, Martin

Práca je spracovaná na zodpovedajúcej odbornej úrovni, pričom študentka preukázala schopnosť samostatne spracovať a zhodnoti't zadanú problematiku. Členenie je zvolené účelne, rozsahom práca zodpovedá požiadavkám na tento typ publikácií. K práci mám niekolko otázok resp. pripomienok, ktoré však majú skor odporúčací charakter pre ďalšie smerovanie študentky: Ako zásadnú pripomienku vidím nedostatočný počet literárnych odkazov. EPR spektroskopia, spin trapping a ďalšie aplikácie prežívajú v súčasnom období boom, tj. bolo by do budúcna žiadúce, aby študentka důsledne dbala o aktualizáciu citovaných prác. Niektoré práce sú staršie ako 20 rokov, prakticky žiadna literatúra nie je z obdobia 2007-2008. Navyše sa prakticky nevyužila inojazičná, tj. anglická literatúra dostupná z on-line databáz vedeckých časopisov. 1. V práci uvádzate niekolko oblastí aplikácie EPR, str. 11, ako citácia literatúry 1. Vedeli by ste bližšie rozviesť pomerne modernú aplikáciu EPR na štúdium biologických materiálov? 2. Mohli by ste stručne opísať vzťah teploty a viskozity prostredia na tvar a charakteristiky EPR spektier (tvar, šírka čiary, štiepne konštanty)? 3. Aká je zhoda experimentálnych a simulovaných EPR spektier, tj. kvalita simulácie? V texte aj obrazovej prílohe túto informáciu postrádam, z obrazovej prílohy to nie je možné zistiť. Odporúčam komisii prácu prijať, hodnotím ju celkovou známkou výborne. Navrhujem študentke po jej úspešnej obhajobe udeliť titul bakalár.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace D
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 10032