HLAVÁČEK, P. Návrh plošiny simulátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Škopán, Miroslav

Celkově je práce členěna logicky a přehledně. Diplomant v ní předkládá původní řešení zadaného problému. Cílem práce byl návrh plošiny simulátoru. Práce se zabývá analýzou a pevnostní kontrolou vybraných komponent již existujícího paralelního mechanismu plošiny simulátoru se šesti stupni volnosti. Diplomant provedl v souladu se zadáním podrobnou kinematickou, statickou i dynamickou analýzu mechanismu plošiny v zadaném rozsahu poloh. Z jejích výsledků vychází následná pevnostní analýza a návrhy na úpravu stávajícího mechanismu. Práce je řešena pro dvě alternativní varianty nosnosti (500 a 1000 kg) s různými polohami těžiště. Řešení této diplomové práce vyžadovalo od diplomanta hluboké znalosti a zvládnutí problematiky obecné mechaniky. Součástí práce je i výkresová dokumentace upravených částí mechanismu plošiny. Při jejím zpracování diplomant využíval metod a forem poplatným firmě, ve které byla práce vypracována. Práce je zpracována velmi pečlivě a autor se v ní dopustil pouze několika drobných formálních chyb. Konkrétně mám připomínky k: - chyba v bibliografické citaci (počet stran) - drobné chyby a přepisy v textu, - některé neobratné větné formulace. K výkresové dokumentaci nemám připomínky Předložená práce je původní a zcela splňuje požadavky zadání. Má i přes výše uvedené drobné výhrady celkově výrazně nadprůměrnou úroveň. Diplomant ve své práci prokázal velmi dobrou znalost studovaného oboru a schopnost budoucí samostatné konstruktérské práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Macka, Jiří

OPONENTSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE Bc. PAVLA HLAVÁČKA Diplomová práce pana Bc. Hlaváčka se zabývá analýzou kinematiky, matematickým popisem a pevnostní kontrolou vybraných prvků paralelního mechanismu metodou konečných prvků. Děkuji vedení Ústavu automobilního a dopravního inženýrství, že zařadil tuto problematiku do okruhů námětů k zadání diplomové práce na základě návrhu pracovníka mechanické konstrukce firmy SAAB Czech s.r.o.. Děkuji také všem zúčastněným pracovníkům ústavu za jejich přínos na této práci. Diplomová práce p. Bc. Pavla Hlaváčka se zabývá paralelním mechanismem se šesti stupni volnosti. Je zde provedena částečná analýza kinematiky mechanismu, matematický popis a pevnostní výpočty vybraných prvků zatěžovaných požadovanými dynamickými parametry platformy. V krátké rešerši nás seznamuje s problematikou paralelních mechanismů a jejich možným konstrukčním provedením. V rozboru zadání jsou shrnuty požadavky firmy SAAB Czech s.r.o. na rozsahy translací a rotací ve směrech či kolem os x, y, z, zátěžových parametrů vycházejících z geometrie a hmotnosti nadstavby platformy a jejích dynamických vlastností. Následuje kinematický a matematický popis mechanismu vyvinutého ve firmě SAAB. Jednotlivé kroky výpočtů jsou přehledně strukturovány do kapitol, výsledky pak zpracovány do tabulek a grafů. Byly nalezeny kritické polohy mechanismu z hlediska zatížení prvků a z hlediska zachování dynamických parametrů. Tím byly vytvořeny předpoklady pro následující pevnostní výpočty vybraných prvků mechanismu. Z těchto vyplývá, že mechanismus svým konstrukčním provedením pevnostně nevyhovuje v několika směrech, pohony nedisponují dostatečným výkonem k dosažení požadované dynamiky. Tato okolnost vedla k nutnosti snížení dynamických parametrů stávajícího mechanismu. Velice oceňuji vstřícný přístup p. Bc. Pavla Hlaváčka a jeho aktivitu při následném návrhu nového konstrukčního provedení některých prvků mechanismu. Následné opětovné pevnostní výpočty potvrdily úspěšnost jeho konstrukčních řešení. Tato práce je velkým přínosem pro naši konstrukční kancelář a prvním krokem k hlubšímu prozkoumání dané problematiky. Byla zvýšena bezpečnost provozovaných zařízení s lidskou posádkou. V součtu lze hodnotit tuto práci jako pečlivě provedenou (snad jen v úvodu práce v odstavci: „ Poděkování vedoucímu bakalářské práce …“), velice rozsáhlou i nad rámec zadání. Velice oceňuji její přímou vazbu na praxi a účelnou využitelnost.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 50836