NOVÁK, P. Návrh zařízení pro vyvolání opakovatelného průběhu krouticího momentu při zkouškách řízení vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Ramík, Pavel

Úkolem diplomanta bylo navrhnout vhodné zařízení pro vyvolání opakovatelného krouticího momentu pro zkušební zařízení určené ke zkouškám řízení. Diplomová práce byla řešena ve spolupráci s průmyslovou firmou. Diplomant přistoupil k řešení práce iniciativně, účastnil se naplánovaných konzultací s vedoucím práce a především ve spolupracující firmě. Je možno ocenit jeho přínos k řešení v několika oblastech, např. při zjišťování nepříznivých vlastností brzd na jiném než mechanickém principu, které byly z vhodných řešení vypuštěny. Mimo to je možno ocenit i přípravu potřebné dokumentace pro výrobu navržené brzdy. I přes problémy s výrobními lhůtami byla práce dovedena až do praktické realizace a provedených zkoušek. Cíle práce dané zadáním byly splněny v požadovaném rozsahu, diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Ludvík, Jan

Hlavního cíle práce t.j. návrh zařízení - brzdy pro simulaci pasivního odporu servořízení s výrazně vyšší opakovatelností bylo dosaženo. Experimentální data ukazují 5-10x nižší směrodatnou odchylku opakovaných měření. Autor zároveň splnil požadavky na kompaktnost návrhu a cenovou nenáročnost. Exemplář brzdy byl dodán za 5 týdnů od objednání za cenu nižší než 40 tisíc Kč, což je výrazně méně než za jakýkoli aktivní systém obsahující regulaci. I přes velmi dobrou opakovatelnost, a to i bez dlouhodobého záběhu, vykazuje brzda překvapivě nekonstantní průběh momentu. Po až příliš rozsáhlé rešeršní části autor detailně popisuje konstrukční a výpočtovou část vývoje brzy. Více pozornosti mohlo být věnováno samotné výrobě a experimentálnímu ověření brzdy. V závěru je porovnána opakovatelnost brzdy s opakovatelností servořízení. Vhodné by bylo porovnat opakovatelnost brzdy také s přesností použitého snímače krouticího momentu HBM. V práci chybí diskuze příčin relativně vysokého kolísání momentu. V tomto případě se nabízí přeměření geometrie brzdy, hlavně třecích částí, a zhodnocení, zda výrobce splnil předepsané tolerance. Autor splnil zadání práce v celém jeho rozsahu. Výše popsané drobné nedostatky nemají vliv na praktickou použitelnost autorem navržené brzdy, která nahradí mechanicky zaběhnuté servořízení (master sample) při pravidelném ověřování strojů na funkční testy servořízení. Práci doporučuji k obhajobě a celkově ji hodnotím známkou B - velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 38505