CHARUZA, M. Mikrostanovení kobaltu metodami molekulové a atomové absorpční spektrometrie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Sommer, Lumír

Charuza M.: posudek diplomové práce Úvodem experimentální práce předchází rozsáhlá charakteristika kobaltu, jeho analytického využití a některé praktické aplikace. Podrobně je studováno již dříve navrhované spektrofotometrické stanovení kobaltu pyridylazoresorcinem (PAR) a 2(5-bromo-2-pyridylazodiethylaminophenolem (Br-PADAP) a jeho porovnání s AAS. V průběhu těchto reakcí reakcí dochází k anomální oxidaci Co(II) na Co(III)v komplexu vzdušným kyslíkem.Co(III) v komplexu však nelze redukovat na Co(II) redukovadly. V práci jsou sledovány všechny obvykle uváděné vlivy na spektrofotometrickou reakci, včetně tenzidů a tlumičů, působení dalších oxidovadel a redukovadel, ale také iontů prvků, jejichž vliv se zčásti pokouší odstranit maskováním. Při aplikacích kalibračních funkcí je vždy uváděn normovaný postup vyhodnocování, ale také pásy spolehlivosti a jejich vyhodnocování. Uvedené složení komplexů z Jobových křivek je dílem odlišné od údajů v literatuře. Pro určení meze důkazů a stanovení pro spektrofotometrii a AAS používá několik postupů. U druhého činidla se ve zředěném dimethylformamidu a tenzidu uplatňují komplikace s vlivem dalších oxidovadel a redukovadel a časovým vlivem na reakci.. Při porovnání spektrofotometrických výsledků s AAS se objevují komplikace při aplikaci ET-AAS. Pro praktické stanovení kobaltu v různých typech vod a vitaminu B 12 používá autor regresní rovnice standarních přídavků pro spektrofotometrii. Pro porovnání však nelze použít metody ET-AAS, nýbrž pouze FAAS.Jak si vysvětlujete odlišné chování ET-AAS ?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Řezáčová, Veronika

Předložená diplomová práce na téma "Mikrostanovení kobaltu metodami molekulové a atomové absorpční spektrometrie" zcela splňuje požadavky zadání. Analýza vzorků metodou F AAS je provedena nad rámec náplně práce. Jak se ale ukázalo při vyhodnocování, je vhodným doplněním a potvrzením výsledků získaných metodami spektrofotometrickými. V práci je prezentována řada výsledků týkající se především optimalizace spektrofotometrických metod stanovení kobaltu, a to ve formě komplexu s významnými činidly. Tyto výsledky jsou komentovány a přehledně zpracovány také graficky. Optimalizované podmínky byly použity pro vlastní stanovení kobaltu v reálných vzorcích a kalibračních roztocích. Výsledky jsou podrobeny statistickým metodám vyhodnocení, např. detekční limit je vypočten využitím tří metod. Je škoda, že v práci se objevuje řada jazykových chyb. Práci hodnotím stupněm A-výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování C
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 41476