TRÁVNÍČEK, I. Jednoúčelový automatický stroj pro kompletaci automobilových dílů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Krejsa, Jiří

Pan Trávníček se ve své práci věnuje návrhu a realizaci jednoúčelového automatického stroje pro automobilový průmysl, konkrétně se jedná o dávkovač silikonové směsi. Návrh zahrnuje jak mechanickou část stroje, tak jeho řízení. Nejdůležitější částí návrhu mechaniky je konstrukce manipulátoru pro polohování dávkovací hlavy. Pro pohony jsou využity pneumatické prvky. Výstupem mechanické části návrhu je výkresová dokumentace. Oblast řízení zahrnuje návrh a implementaci software pro PLC řídící jednotku stroje. Pan Trávníček v relativně krátkém čase zvládnul splnění všech dílčích úkolů, které návrh stroje obsahuje. Jeho přístup mohu hodnotit jako příkladný. Úspěšnost jeho počínání je ilustrována reálným zařízením, které již je zařazeno do výrobní linky. Na práci pozitivně hodnotím její využití v průmyslu v míře, která není u diplomových prací obvyklá. Práci hodnotím známkou výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hrbáček, Jan

Předložená diplomová práce je rozsahem realizace vysoce nadprůměrná – student měl za úkol navrhnout, vyrobit a oživit jednoúčelový automatický stroj pro zalévaní plošných spojů silikonovou směsí. Zadání v plném rozsahu splnil, výsledkem je sestavený funkční stroj nasaditelný u zákazníka. Po formální stránce je práce na dobré úrovni, logicky členěna a bohatě doplněna ilustracemi a úryvky kódu. Angličtina, ve které je práce psána, je spíše průměrné úrovně, a to jak stylisticky, tak i gramaticky; smysl sdělení je však zpravidla srozumitelný. Porozumění obsahu by dále napomohlo, kdyby autor do práce zařadil i popis proměnných použitých v úryvcích kódu – smysl některých úryvků kódu je bez toho nejasný. Stejně tak bývá přínosné doplnit popis stavového automatu diagramem přechodů mezi stavy. V práci samotné ani v přílohách jsem rovněž nenalezl schéma zapojení elektroinstalace; pneumatické systémy jsou popsány několika dílčími schématy. Celkově práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně / A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 48867