SKRUTEK, I. Vývoj těsnících zátek pro testování vysokocyklové únavové pevnosti tlakového zásobníku paliva systému Common-Rail [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Ramík, Pavel

Diplomant Bc. Ivo Skrutek si vybral poměrně náročnou diplomovou práci u renomované mezinárodní firmy. K řešení přistoupil od začátku velmi iniciativně, čerpal podklady z tuzemské i cizojazyčné literatury včetně firemních podkladů. K řešení práce využil i odbornou letní stáž ve firmě, využíval konzultací jak u vedoucího práce, tak především u zadavatele. Prokázal zároveň dobrou schopnost samostatné práce i práce v týmovém prostředí. Při řešení, dovedeném do praktické realizace, se musel ve spolupráci s pracovníky zadávajícího pracoviště vypořádat i s praktickými, v některých případech i časovými problémy při řešení. Na jeho přístupu zároveň oceňuji dodržování daného časového harmonogramu, což přispělo k dovedení práce do úspěšného konce. Vzhledem k prostředí mezinárodní firmy byla nakonec diplomová práce zpracována ve světovém jazyce, což je jejím dalším kladem. Cíle diplomové práce dané zadáním byly splněny v celém rozsahu, diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Cupl, Zdeněk

Diplomová práce pana Bc. Iva Skrutka se zabývá vývojem nových těsnících zátek pro vysokotlaké testování komponent systému Common-Rail. Diplomant se nejprve seznamuje se stávajícími variantami těsnících zátek, odhaluje jejich slabá místa, a na základě těchto poznatků postupuje při dalším řešení této práce. Cíle a požadavky zadané touto diplomovou prací byly splněny v požadovaném rozsahu včetně provedeného vysokotlakého pulzního testu, který v době odevzdání práce probíhal. Průběžné výsledky potvrzovaly správnost navrženého řešení. Zvláště oceňuji, že diplomant zvolil obtížnější cestu a svou práci napsal v anglickém jazyce. Práce je logicky velmi dobře uspořádána a rozsahem řešení převyšuje podobně zpracovávané úlohy. V tomto ohledu je dobře patrné, že diplomová práce byla vytvořena ve spolupráci s průmyslovým partnerem, kterým byl v tomto případě Bosch Diesel s.r.o. Jihlava. Diplomant obratně využívá dostupnou výpočetní techniku. Pro tvorbu modelů používá CAD program Pro/Engineer. Simulace jsou provedeny v FEM programu ABAQUS. Diplomant při návrhu nových těsnících zátek postupuje podle soudobých vývojových systematik, kdy nejprve definuje funkce a požadavky, které jsou kladeny na vyvíjenou komponentu. Pozitivně hodnotím, že diplomant nejprve užívá jednoduché analytické modely jejichž výsledky pak ověřuje pomocí FEM simulací. Při návrhu nového řešení se vhodně inspiruje vysokotlakými trubkami, které se standardně používají v systémech Common-Rail a na základě jejich porovnání s dříve používanými těsnícími zátkami (SC096, SC134), navrhuje nové originální řešení. Výsledky měření, simulací a ostatních analýz sumarizuje v tzv. „Focus matrixu“ a s jejich interpretací a s návrhy dalšího řešení lze souhlasit. Na základě těchto poznatků jsou vyrobeny prototypy, jejichž funkčnost byla ověřena vysokotlakým pulzním testem. Po formální stránce je práce na velmi dobré úrovni, diplomant využívá zahraniční literatury, zpracování je přehledné a pečlivé. Objevují se sice drobné gramatické chyby jako např. „During HPPT there are some main types of the failures“ místo „There are some main types of the failures during HPPT“, jedná se však o nepodstatné nedostatky. Diplomová práce byla splněna v celém rozsahu a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 38508