VOHRALÍK, J. Tvorba modelů protokolů v simulátoru OMNeT++ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotný, Vít

Diplomant Bc. Jan Vohralík měl za úkol prostudovat problematiku simulačního prostředí OMNET++ a možnosti tvorby či úpravy modelů pro toto prostředí. Diplomant obecně popsal prostředí OMNET++ a pak se věnoval především popisu problematiky modifikace a tvorby nových modelů a na základě získaných znalostí vytvořil modul jednoduché intersítě s implementací směrového protokolu RIPv1. Završení studia problematiky byl návrh a vypracování laboratorní úlohy. Práce je logicky dobře členěná, avšak obsahuje řadu překlepů. Na diplomové práci student pracoval zcela samostatně. Pravidelně přicházel na konzultace s podnětnými dotazy a náměty. Výsledky jeho práce svědčí o inženýrských schopnostech a zvládnutí problematiky zadaného úkolu. Výstupy práce bude možné využít v kurzu Architektura sítí. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně - A/94

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
94

Posudek oponenta

Matocha, Tomáš

Po odborné stránce není studentově práci co vytknout. Seznámil se s prostředím a implementoval vlastní navrženou třídu v jazyce C++ pro RIP protokol do simulátoru a následně vytvořil z těchto poznatků laboratorní úlohu. Zadání tedy celkově splnil. Nedostatek vidím pouze ve formálním zpracování. Jedná se zejména o několik překlepů v textu a špatně uvedených odkazů. Také některé kapitoly nejsou nejlépe logicky uspořádány.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Formální zpracování práce E 5/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 17/20
Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 32025