POKLUDOVÁ, M. Lokalizace stanic u systému internetové televize [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Müller, Jakub

Studentka velmi dobře pracovala s doporučenou literaturou a k řešení problému přistupovala velmi zodpovědně. Navrhla a vhodně realizovala lokalizační algoritmus na základech algoritmu GNP.´Pravidelně docházela na konzultace a vhodně aplikovala získané poznatky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Burget, Radim

Práce je na velice dobré úrovni a je třeba pochválit dostatečné provázání citacemi jiných odborných článků. Na druhou stranu je v práci poněkud nešťastně formulován vztah mezi standardem IPTV a lokalizací. Studentka by měla tento vztah při závěrečné obhajobě lépe osvětlit. Chybí také objektivní zhodnocení výsledků. Několik málo výběrů měření není příliš vypovídající o celkových vlastnostech. Z pohledu formální zpracovánáí stránky je třeba vytknout některé překlepy a nedodržení formátování práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce C 38/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 32039