ČERNÝ, M. Vinylové předpolymery - metody přípravy a využití [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kučera, František

Student zpracoval diplomovou práci samostatně, tvůrčím způsobem a s vysokým stupněm vlastní invence. Velmi dobře se orientuje v literárních zdrojích a dokáže je využít. Aktivitu studenta je možné hodnotit jako velmi nadprůměrnou, zejména co se týká počtu konzultací a času spotřebovaného na vývoj nových postupů a metod, jakož i na zpracování a interpretaci výsledků. Diplomovou práci studenta hodnotím známkou A - výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Petrůj, Jaroslav

Téma diplomové práce bylo velmi dobře zvoleno, neboť je nejen teoreticky zajímavé, ale i atraktivní a perspektivní z hlediska možných aplikací. Cíle zadáni byly velice jasně formulovány jako vinylové předpolymery a dle mého názoru splněny podle požadavků školitele. Práce je logicky členěna, literární rešerše je excelentně zpracována - neváhám říci, že na úrovni disertační práce. Experimentální část je popsána velice stručně, přehledně, přesně a čtivě. Je doplněna také kapitolou 4.2.4. o metodě simulace, která se mi nesmírně líbila a svědčí o smyslu diplomanta pro kinetická modelování a řešení průběhu polymerace. Experimentální výsledky jsou zpracovány velmi kvalitně, z práce je vidět, že student má o téma opravdový zájem a že je též velmi pracovitý a pečlivý se smyslem pro detail (viz např. Tab.28, Obr.12). Samostatně hodnotí i chyby měření, což nebývá u diplomových prací příliš časté. Výsledky objektivně posoudil a vyhodnotil, provedl simulace a i tyto výsledky kriticky zpracoval, možná jen korelace simulací se skutečností bylo možno ještě poněkud zpřesnit (ale přesahuje to rámec zadání diplomové práce). Jazykové zpracování i celkový estetický dojem mají výbornou úroveň. Práce je doplněna přehledným seznamem literatury, zkratek a symbolů. Domnívám se, že student zpracoval a formuloval závěry výstižně a dokázal vhodně vybrat přehled podstatných výsledků. Cítím zde jako povinnost prohlásit, že oponovat takovouto diplomovou práci je pro oponenta požitkem. Diplomant je vynikajícím studentem s nesporně velikými schopnostmi pro vědeckou práci v základním výzkumu. Velmi proto doporučuji, aby ve studiu této problematiky pokračoval doktorandským studiem. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a jednoznačně hodnotím celkovou známkou A - výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 48843