POPELA, M. Deskripce nástrojových soustav pro obrábění nerotačních součástí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Blecha, Petr

Student se poněkud odklonil od zadání BP, což v úvodu zdůvodňuje významem způsobu upnutí kužele do vřetena stroje a vlastnostmi vřetena. Rozsah rešerše však neodpovídá deklarovanému významu. Student se omezil pouze na domácí publikace. Obr.1 a 10 a obr.2 a 11 jsou totožné. Obr.27 až obr.29 uvádí student bez jakéhokoliv komentáře. Použité rozšířené řádkování není v souladu se Směrnicí děkana č. 2/2007.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
D

Otázky

Posudek oponenta

Foller, Bronislav

Formálně pěkně provedená práce čerpá výhradně ze sekundárních literárních zdrojů ( dvacet let stará skripta Borský, příloha časopisu MM technické spektrum Marek, internet), což ji činí potenciálně nevěrohodnou (chyby, neaktuálnost a pod....) Chabí citace technických n orem. Samostatné uvádění citací neodpovídá normě. Práci hodnotím dostatečně - E

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
E

eVSKP id 11138