HERKA, M. Zvýšení účinnosti sacího kanálu zážehového motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Svída, David

Úkolem diplomové práce pana Miroslava Herky bylo provést zvýšení účinnosti sacího kanálu zážehového atmosférického motoru. Student provedl všechna potřebná měření nutná pro sestavení výpočtového modelu spalovacího motoru. Využíval konzultací a potřebných podkladů k řešení, a to jak domácí, tak i zahraniční odborné literatury, včetně dokumentace k použitému softwarovému vybavení. Zadání diplomové práce bylo splněno v plném rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Drápal, Lubomír

Diplomová práce se zabývá zvýšením účinnosti sacího kanálu zážehového motoru. Po rešeršní části následuje tvorba parametrického digitálního modelu sacího kanálu a numerická simulace stacionárního proudění ideálního plynu sacím systémem. Poté se práce zaměřuje na experimentální ověření simulace, návrh úprav ventilu pro účinnější plnění válce a vyhodnocení přínosu těchto konstrukčních změn. Zpracování této problematiky vyžadovalo zvládnout základní teorii proudění tekutin, osvojit si ovládání několika počítačových programů a navrhnout vhodné ověřovací měření. Toto se v zásadě podařilo, avšak přesto mám k práci několik výhrad. Místy se objevuje poněkud zavádějící matematická symbolika a mnohá zmatečná slovní vyjádření jsou zatížena pravopisnými chybami. Z dokumentu není zřejmé, do jaké míry se shodují okrajové podmínky výpočtu a měření. Naopak naprosto zřejmý je rozpor mezi popisem výpočtového modelu a experimentu (absence potrubí při měření). Chybí názornější ukázka změn, provedených na ventilech za účelem lepšího objemového naplnění válce. Z hlediska logického uspořádání by spousta obrázků rychlostních polí měla náležet do příloh. Z nepříliš přehledných výsledků simulací s upravenými sacími ventily není zcela zřejmé, jaký je přínos navrhovaných změn pro celkové hmotnostní naplnění válce motoru, případně jaké řešení autor považuje za nejlepší.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 47278