HERMAN, P. Vliv dezintegrace vstupního materiálu na produkci methanu při anaerobní fermentaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Houdková, Lucie

Diplomová práce je zaměřena na prokázání vlivu desintegrace na produkci metanu. Jedná se o experimentální práci, kde stěžejní část představují laboratorní pokusy s anaerobní fermentací pivovarského mláta. Experimentální činnosti předcházela rešeršní práce, kterou diplomant provedl na dostatečné úrovni, nicméně některé poznatky při experimentu nevyužil. Rovněž přístup k návrhu vlastního experimentu byl poněkud méně samostatný, ale vlastní práce a vyhodnocování, stejně jako odstraňování některých vyskytnuvších se problémů, již probíhalo aktivně a samostatně. Součástí práce je rovněž vyhodnocení ekonomického přínosu desintegrace. Student celkem vhodně nakombinoval data získaná vlastním měřením s literárními údaji, neboť jeho vlastní experimenty nemají ve všech směrech dostatečnou vypovídající hodnotu. Z hlediska celkového přístupu studenta k řešení diplomové práce a její výsledné kvalitě doporučuji práci k obhajobě s hodnocením dobře/C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Frýba, Lukáš

Diplomová práce se zabývá vlivem dezintegrace na množství a složení bioplynu vzniklého při procesu anaerobní fermentace. První část práce podrobně přibližuje problematiku nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a s tím související platnou legislativu ČR a EU. Dále je popsán proces anaerobní fermentace a proces dezintegrace vstupní suroviny. Stěžejní částí diplomové práce je část 5, kde je popsáno provedení experimentu a porovnání výsledků s daty uvedenými ve zdrojové literatuře. Celkově je diplomová práce kvalitně zpracována, nicméně se v textu a ve vzorcích objevuje několik nepřesností a nedostatků, například: U vzorců je absence jednotek vstupních veličin a některé jednotky nejsou správné (str. 47 rovnice č. 9 a 10). V práci se objevuje použití první osoby jednotného a množného čísla namísto použití pasivního tvaru. Účinnost výroby tepla obvykle dosahuje vyšších hodnot než 44,3% uváděných v kap. 5.9. V práci není dostatečně zdůvodněna volba hodnot použitých pro výpočet účinnosti výroby elektrické energie a tepelné energie. Práce splnila cíle zadání. Uvedené nedostatky snižují její kvalitu, přesto ji hodnotím kladně a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 47279