BARTOŇ, Z. Tvarování přijímací charakteristiky mikrofonních polí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Míča, Ivan

Vše splněno.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Schimmel, Jiří

Diplomová práce ze zabývá čtyřmi různými metodami tvarování přijímací charakteristiky mikrofonních polí a jejich případnými modifikacemi. Diplomant provedl rozsáhlá měření pomocí lineární a kruhové apertury a zpracování dat odpovídajícími tvarovacími metodami DAS, SAB, CDB a CDB-CA. Výsledky měření a zpracování dat porovnal se simulacemi vytvořenými pomocí skriptů v prostředí Matlab. Zpracování diplomové práce je na velmi dobré úrovni, z formálního hlediska ji lze vytkout jen ojediněle scházející odkazy (odkaz na obrázek na straně 19) a scházející větné čárky. Práci hodnotím známkou A - výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 19/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
98

Otázky

eVSKP id 32035