SUK, L. Konstrukční návrh části zařízení pro studijní účely krize varu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Martinec, Jiří

Student v diplomové práci teoreticky řeší konstrukční návrh části zařízení pro studijní účely krize varu. V práci byly formálně splněny všechny požadované cíle s jednotnou kvalitou zpracování. Práce je přehledně členěna podle zadaných cílů v zadání. V úvodní části student zmiňuje známé a dostupné údaje ve spojitosti s experimentální činností v oblasti krize varu. Některé uvedené informace nejsou přímo relevantní k řešenému tématu, ale mohou sloužit jako zdroj poznatků v případě hlubšího studia problematiky. Praktická část řeší konkrétní součásti zařízení, které se týkají krize varu přímo. Návrh topného tělesa byl řešen nejen obecně, ale zároveň ve spojitosti s možnostmi reálné výstavby zařízení. Student postupoval systematicky, ovšem někdy bez následné spojitosti na navazující kroky řešení. Hydraulický výpočet student řešil nejen numericky ale také modelově, což bylo nad rámec požadavků ke splnění cílů diplomové práce. Tento přístup napovídá o hlubším rozboru celé situace. Konstrukční návrh části zařízení je proveden s ohledem na realizované projekty, takže výsledné řešení je prakticky použitelné. Textová část práce v jisté míře obsahuje gramatické a formulační chyby, které však zásadním způsobem neovlivňují přínos práce. Zpracovaná projektová dokumentace (výkres sestavy) mohla být publikována s větším ohledem na přehlednost konstrukčního návrhu. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Baláš, Marek

Zadané téma a cíle diplomové práce pokrývají poměrně široký rozsah obtížné problematiky, kterou nelze pro omezený rozsah stran vyčerpávajícím způsobem zpracovat. Autor se přesto pokusil podat základní informace o fenoménu krize varu a vytvořit prvotní podklady, které mohou sloužit pro návrh skutečného experimentálního zařízení. V úvodu se věnuje základům teorie podobnosti a z toho vyplývajícího přístupu pro výpočet kritického tepelného toku pomocí poloempirických rovnic. V práci jsou uvedeny a porovnány nejznámější a praxí prověřené korelace několika významných ruských autorů, či inženýrských společností. Těžiště práce a velká pozornost je věnována především návrhu topného tělesa a experimentálního kanálu. Z práce je zřejmé, že autor ovládá základy problematiky přenosu tepla a je schopen sestavit potřebné rovnice, které modelují reálné fyzikální děje. Bohužel, předmět řešení a postup řešení v kap. 3.2.2 není přehledně a systematicky popsán a vysvětlen. Zejména chybí snadno srozumitelné obrázky s popisy rozměrů topného tělesa a relevantních veličin, z nichž by lépe vysvítala řešená problematika. V práci kladně hodnotím: • dobrý přehled a srovnání korelací pro výpočet kritického tepelného toku • použitelný výpočtový model teplotního pole topného tělesa experimentálního kanálu • viditelnou snahu o prakticky použitelný návrh experimentálního zařízení Práci lze vytknout především tyto nedostatky: • slabá analýza problémové situace a z toho vyplývající neujasněnost naplnění obsahu diplomové práce; návazné inženýrské řešení zvolených problémů v takové hloubce a šíři, která je přiměřená povaze řešeného problému a schopnostem studenta • neestetičnost až ledabylost provedení výkresové dokumentace. Obrazy částečných řezů jsou šrafovány s nepřiměřenou hustotou čar vzhledem k rozměrům zobrazovaných oblastí • chybí inženýrské výpočty základních rozměrů komponent, z nichž vzešla konstrukce experimentálního kanálu uváděná na výkrese Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou B / velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 48847