KULOVANÁ, E. Molekulové modelování - struktura a vlastnosti katalyzátorů na bázi karbenů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Richtera, Lukáš

Diplomová práce slečny Bc. Evy Kulované se zabývá na našem pracovišti aktuálně řešenou problematikou. Molekulové modelování nejen umožňuje interpretovat spektrální charakteristiky zkoumaných sloučenin (karbenů, jejich prekurzorů i případných produktů vzniklých jejich rozkladem), ale pomáhá nalézt a pochopit mechanismus, kterým tyto katalyzátory fungují. Uvedená studie přináší velmi významné výsledky, které poukazují na nutnost velmi kriticky přehodnotit doposud přijímané názory a "pravdy" o mechanismu polymerací na těchto systémech. Výsledky předložené diplomové práce mají publikační potenciál, jsou na vysoké úrovni a lze jen doufat, že autorce předložené práce bude umožněno v jejím přínosném výzkumu pokračovat i v rámci postgraduálního studia. Přístup studentky k problematice nelze označit jinak, než za vzorný a příkladný, což lze mimo jiné doložit i publikační aktivitou jmenované. Logickým vyústěním takového přístupu je hodnocení této práce jako výborné (A) a její doporučení k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hermanová, Soňa

Studentka se ve své diplomové práci zabývala zajímavou a aktuální problematikou polymeračních katalyzátorů na bázi karbenů. V teoretické části práce je přehledně zpracována literární rešerše vlastností, syntézy a polymeračního potenciálu N-heterocyklických karbenů (NHC) a zároveň metod molekulového modelování. V experimentální části studentka pomocí programů ArgusLab a Titan realizovala predikci struktury modelových N-heterocyklických karbenů (NHC), jejich chloridových prekurzorů a možných produktů částečné hydrolýzy. Zajímavé poznatky poskytlo zejména srovnání vypočítaných charakteristik pro nasycené a nenasycené analogické NHC sloučeniny. Zásadním kladem práce je však zvládnutí nástrojů pro studium polymeračních mechanismů zvoleného systému NHC karben/iniciátor/laktid. Práce je zpracována na vysoké úrovni, kvalita výsledků přesahuje požadavky diplomové práce a tedy doporučuji výsledky pro publikování v impaktovaném časopise. Proto hodnotím výborně (A). Závěr práce by mohl být zpracován lépe, tedy hodnotím stupněm B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 41449