SALAJKOVÁ, M. Celulózová nanovlákna a materiály v aerosolu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Jančář, Josef

Práce na zajímavé téma, která přinesla velmi zajímavé výsledky a otevřela některé další otázky vhodné pro pokračování.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kalfus, Jan

Předložená diplomová práce se zabývá přípravou a charakterizací vlastností kompozitů celulózy a uhlíkových nanotrubic s různou povrchovou úpravou. Práce je členěná standardně do několika přehledných celků zahrnujících: úvod, cíle práce, teorie, popis použitých materiálů a metod, výsledky a diskuse, závěr a seznam použité literatury. Práce je psaná anglicky a po formální stránce jí nelze téměř nic vytknout. Z textu je patrné, že diplomantka během práce přečetla nadprůměrné množství vědecké literatury, což je znát především na kapitole věnované teorii. Tato kapitola je velmi přehledná a dostatečně shrnuje obecné poznatky o struktuře, vlastnostech a technologii celulózy a uhlíkových nanotrubic. Uhlíkové nanotrubice byly použity s různou povrchovou úpravou: s povrchovým činidlem, oxidované v kyselém prostředí a oxidované v zásaditém prostředí. Jako charakterizační metody byly metody TGA, UV-VIS spektroskopie, FE-SEM, tahové testy a měření vodivosti (odporu). Výsledky experimentů jsou prezentovány jasně a působí velmi přehledně. Bylo zjištěno, že povrchová úprava nanotrubic má významný vliv na morfologii celulózových kompozitů. Vliv uhlíkových nanotrubic na mechanické vlastnosti se ukázal být spíše nevýrazný. Z hlediska vodivosti se potvrdilo perkolační chování dobře známé z literatury. Diplomantka v práci prezentuje velké množství výsledků z kvalitně provedených experimentů, které jsou jasně a kriticky diskutovány. Předloženou práci hodnotím jako nadprůměrnou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 19841