MATUŠKA, M. Deskripce CNC obráběcích strojů na ozubení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Blecha, Petr

Student zvolil vhodnou strukturu BP, kterou dále na základě rešerší precizně rozpracoval.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Otázky

Posudek oponenta

Holub, Michal

V bakalářské práci student provedl velmi dobrou rešerši CNC obráběcích strojů na ozubení. Připomínky k práci, kde bych chtěl upozornit na nevhodné dělení kapitol v obsahu, dále v textu chybí odkazy na obrázky. Popisky obrázků by bylo vhodné doplnit o typ stroje a firmu. Co se týče práce, bylo by dobré doplnit přesnosti všech strojů a porovnat stroje z hlediska výrobní přesnosti. Před kapitolou 6 provést ještě úvodní rozdělení ozubených kol a technologií. Celková práce byla vhodně uspořádána, kapitoly byly doplněny o srozumitelné obrázky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 11128