FRÜHBAUER, Z. Využití bioplynu v plynárenské síti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Dvořák, Radek

Diplomant se zaměřil v diplomové práci na řešení problematiky čištění bioplynu na kvalitu zemního plynu pomocí metody PSA. Během řešení se ukázalo, že řešená metoda a další související technologie nejsou vhodné pro modelování v systému Chemcad, proto tato část není v diplomové práci řešena. Přesto jako vedoucí považuji tuto diplomovou práci za splněnou dle zadání. Tuto práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Niesner, Jakub

Práce Zdeňka Fruhbauera je věnovaná tematice úpravy bioplynu na biometan, přičemž autor se zaměřuje zejména na technologii PSA. Práce je logicky strukturována do několika větších celků - obecná rešerše čištění bioplynu, adsorpčního procesu a metody PSA, dále návrh technologie a adsorpčního aparátu a nakonec ekonomické zhodnocení metody PSA. Jednotlivé kapitoly ale mezi sebou působí spíše izolovaně roztříštěným dojmem, bez zjevné kontinuity a jasného účelu některých podávaných informací (např. obsah kapitoly “3 – Adsorpce a její využití ke zvyšování obsahu metanu v bioplynu” , samostatná kapitola “4 – Normy a předpisy”). Stěžejní část práce – návrh technologie a adsorpčního aparátu – působí nevyrovnaným dojmem. Kapitola “5 – Návrh technologie PSA pro zadané podmínky”, navzdory svéhu názvu a bez vysvětlujících komentářů, představuje převážně pouze obecný popis technologie a funkce jednotlivých aparátů než základní návrh pro konkrétní aplikaci. V popisném textu chybí jasná návaznost na uvedené základní PFD schéma (obr. 10) či na schéma z přílohy 1. Samotný výpočet je proveden rozumově správně, nicméně schází zde informace o použité metodice výpočtu (případné odkazy na zdroje) a vývojový diagram přehledně znázorňující jednotlivé kroky výpočtu. V příloze schází elektronická verze příkladu či jakýchkoli jiných doprovodných dat. Předposlední kapitola “8 – Ekonomická bilance” představuje pouze rešerši dostupných informaci, bez jakékoli vlastní úvahy a zapojení případných dosažených poznatků a výsledků diplomové práce. Celkově práce v jistých částech pozbývá jasných interpretací dílčích výsledků. Autor se vyjadřuje pregnatně a věcně, přičemž práce obsahuje minimum překlepů. Z formálního a grafického hlediska je práce zpracovaná na dobré úrovni. Výhrady lze mít vůči výkresu basic designu zařízení PSA, kde chybí zejména kusovník.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 47267