KUNZ, J. Technologické vlivy na parametry struktury povrchu obrobené plochy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Prokop, Jaroslav

Předložená bakalářská práce řeší technologické vlivy na vybrané parametry struktury povrchu. Obecné úvahy a prakticky realizované hodnoty parametrů jsou konkretizovány na obráběcí procesy soustružení válcové plochy. Zvláště oceňuji zpracování a statistickou interpretaci parametrů struktury povrchu pro konkrétní pdmínky obrábění.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Otázky

Posudek oponenta

Bumbálek, Bohumil

Nesprávně je v práci používán pojem struktura povrchu, protože se jedná o textutu povrchu. I když norma CSN uvádí tento pojem "struktura", neodpovídá to origimálu normy ISO, která mluví o textuře "SURFACE TEXTURE". Velmi dobře je zpracována kapitola 3 a 4

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 11195