BAYEROVÁ, Z. Přenos komprimovaného EKG signálu po síti Ethernet [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Sekora, Jiří

Předložená práce studentky Zuzany Bohatcové se zabývala studiem komunikace po síti Ethernet, studiem kompresních metod a přenosem EKG signálu. Cílem byl návrh a sestavní programů v prostředí LabVIEW pro odesílání a příjem komprimovaného EKG signálu po síti Ethernet. Studentka zpracovala kvalitní a přehledný teoretický úvod, vybrala vhodnou kompresní metodu a sestavila programy v LabVIEW. Dílčí části programu jsou v práci vhodně komentovány a použité principy vysvětleny. Mezi dvěma počítači byl přenos realizován a v závěru práce výsledek zhodnocen. Po formální stránce nemám k práci výhrad, práce je psána korektní gramatikou, použité zdroje jsou v práci citovány. Práce obsahuje dostatečný počet relevantních pramenů. Cíle diplomové práce byly splněny v plném rozsahu. Práci studentky Zuzany Bohatcové hodnotím známkou "výborně".

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Provazník, Ivo

Studentka Zuzana Bohatcová se ve své práci zabývala možností využití síťové technologie Ethernet pro přenos komprimovaného EKG signálu. Podle zadání se zabývala ztrátovým i bezeztrátovým modelem komprese signálů a praktickou realizací přenosového systému s využitím grafického programovacího prostředí LabVIEW. Podle pokynů vedoucího práce realizovala vybrané metody a v souladu se zadáním je ověřila v testovacím provozu lokální sítě. Práce obsahuje detailní, ale přehledný popis potřebných základů: vlastnosti přenášených dat (EKG signálu), možnosti jejich komprese, síťovou technologii přenosu, a další. Závěrečná kapitola "Realizace v LabVIEW" obsahuje popis návrhu přenosového systému a popis jeho realizace v prostředí LabVIEW s využitím vestavěných programových modulů. K práci nemám žádné závažné výtky. Oceňuji přehledné členění práce a vhodné oddělení obecně známých faktů nebo publikovaných metod od vlastního řešení. Lze konstatovat, že práce představuje solidní inženýrské řešení včetně ověření a diskuse dosažených výsledků. Práce je zdařilá a výsledky jsou užitečné. Studentka splnila zadání a dosáhla vytčených cílů.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 51829