BAŽANTOVÁ, L. Modelování ohřevu tkání v KV diatermii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Rozman, Jiří

Úkolem diplomantky bylo prostudovat základní teorii elektromagnetického pole a seznámit se s technickými prostředky pro jeho generování v oblasti krátkých vln. Aplikační oblastí měla být krátkovlnná diatermie kapacitní i induktivní metodou. Ve vhodném programovém prostředí měla pro zvolenou typickou tkáň vypracovat modelovou studii jejího ohřevu kapacitní metodou. Diplomantka se zadanému tématu věnovala se zaujetím a s plným nasazením. Po zvládnutí základních teoretických poznatků se věnovala programovému prostředí Comsol Multiphysics ve kterém vypracovala 3D modelovou studii kolenního kloubu. Doložené výsledky jsou jak pro transregionální, tak koplanární aplikace. Náročnost tématu a jeho zvládnutí prokazují schopnosti samostatné inženýrské práce diplomantky. Přeložená práce splňuje zadání a hodnotím ji výborně.

Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Čížek, Martin

Předložená diplomová práce se zabývá modelováním ohřevu tkáně při KV diatermii s pracovní frekvencí 27,12 MHz. Celkový rozsah práce je 49 stran čistého textu, přičemž teoretický úvod tvoří 33 stran. V rozsáhlé úvodní části se autorka nejprve zabývá popisem elementárních veličin a vztahů z teorie elektromagnetického pole a Maxwellových rovnic. Na 3 stranách jsou rozebírány vlastnosti složek elektromagnetického spektra od extrémně dlouhých vln až po UV záření. Vzhledem k jasně daným pracovním frekvencím KV diatermie by se dalo polemizovat o nutnosti takto detailního pojednání o EM spektru. Dále se autorka rozebírá fyziologické účinky elektromagnetických polí a příslušné hygienické limity. Závěrečná část teoretického úvodu je věnována KV diatermii a základům metody konečných prvků, která je implementována v programu COMSOL Multiphysics použitém v praktické části diplomové práce. V prostředí COMSOL a jeho modulů AC/DC a Bioheat autorka vytvořila 3D model kolenního kloubu, na který je transregionálně aplikována kapacitní metoda KV diatermie. Dále byl vytvořen jednodušší vrstvený model biologické tkáně kůže-sval-kost, na kterém byla simulována koplanární aplikace KV diatermie. Tvorba počítačových modelů je bohatě dokumentována a jsou uvedeny všechny relevantní fyzikální parametry modelovaných vrstev biologických tkání. Následuje detailní rozbor výsledků simulací ohřevu tkáně pro různé kombinace průměrů diskových elektrod. Vše nasvědčuje tomu, že diplomantka pracovala aktivně a samostatně a zvládla se sama naučit práci s tak komplexním systémem, jakým COMSOL bezesporu je. Lucie Bažantová prokázala dobré znalosti z oblasti interakce biologických tkání a elektromagnetických polí. Zadání považuji za splněné a práci DOPORUČUJI k obhajobě s hodnocením A/výborně.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 51828