KOKEŠ, J. MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Havliš, Karel

Systematická příprava, množství kriticky hodnocených variant, snaha o komplexní přístup, ale zejména sebekritické poučení z neúspěšné první obhajoby - to vše je skryto za nově presentovanou prací autora. Celková redukce obsahu i formy vhodněji podporuje původně zvolený prostorový koncept postavený na sounáležitosti s celým nábřežím. Odkaz k funkcionalistickému komplexu sokolovny (na kterém je idea konceptu postavena) je v návrhu zřetelný na první pohled. Umírněný kompoziční záměr bez kontrastních rozdílů prostorového a hmotového řešení na nároží je dostatečně velkorysý právě ve své jednoduchosti. Pozitivní snaha o snadné a efektivní, nekomplikované zastavění pozemku, bez náročných zemních prací je v navrženém řešení patrnější, jednoduchá úprava parteru s parkováním na terénu je toho důkazem. Terasa ve čtvrtém podlaží, s adekvátním programem pro množství obyvatel domu vhodně doplňuje komplex bytového domu a nahrazuje účelově jinak využitý parter. Svým novým obsahem, grafickým podáním i množstvím presentovaných informací je práce velmi zdařilá. Otázky a náměty k obhajobě: Vysvětlit blíže koncepci a řešení střešních teras a zelených střech ve čtvrtém a dalších podlažích.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Velmi pracovitý, svědomitý a důsledný, racionální uvažování
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Březovská, Markéta

Návaznost objektu na okolní kontext považuji za zdařilý. Hmotové rozložení, zvolené materiály, barvy i členění fasády nenásilně elegantně doplňují nábřežní frontu. Konstrukční řešení i rozhodnutí dům nepodsklepovat mají mou plnou podporu. Provoz, následně i dispozice domu respektují orientaci ke světovým stranám, výhledu na řeku Bečvu a historické jádro. Oceňuji pobytovou terasu i střešní zahrady odstupjících pater. Téměř dokonalá průvodní zpráva popisuje objekt dostatečně podrobně, do nejmenších technických i provozních detailů. Kvalitní textovou část projektu doplňuje i vysoká formální úroveň grafické dokumentace, která je přehledná a snadno srozumitelná. Jedinou připomínku mám k hlubšímu konceptu stavby: objekt nikoho nepobouří, nerozčílí, ale ani nenadchne. Dům je obyčejným městským domem, pravděpodobně příjemným místem pro život a malé podnikání, a více než pravděpodobně vysněným typem projektu přerovského developera.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A
Architektonické řešení B
Provozní řešení B
Technicko konstrukční řešení A
Formální úroveň A
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 33503