PILGROVÁ, T. Vliv podmínek přípravy na solubilizační vlastnosti a stabilitu komplexů biopolymer-tenzid [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Mravec, Filip

Studentka Bc. Tereza Krutišová zpracovala zadání diplomové práce na velmi vysoké úrovni. Výsledky svým významem přesahují požadavky na diplomovou práci. S úrovní její práce a jejím přístupem jsem spokojený.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Burgert,, Ladislav

Předložená diplomová práce se zabývá studiem přípravy komplexů biopolymer-tenzid a jejich stabilitou a solubilizačními schopnostmi v závislosti na podmínkách přípravy. Jako biopolymer byla studována kyselina hyaluronová, resp. hyaluronan sodný se záměrem použít tyto systémy jako cílené nosiče léčiv. Tematika kyseliny hyaluronové je velmi rozsáhlá a chvályhodné na diplomové práci je skutečnost, že diplomantka do teoretické části vybrala ty podstatné věci, které by se mohly týkat právě interakcí biopolymerů s tenzidy. Rovněž výstižná je část věnovaná chování tenzidů ve vodných roztocích a interakcím micel tenzidů s kyselinou hyaluronovou, přičemž modelovou látkou, která nahrazuje hydrofobní léčivo, je pyren solubilizovaný v micelách tenzidů a který je díky svým vlastnostem v systému dobře identifikovatelný vhodnými fyzikálními metodami. Podstata použitých fyzikálních metod je v teoretické části práce rovněž krátce shrnuta. Experimentální část práce je velmi pečlivě a přehledně zpracována, je zřejmé, že studentka využila zkušeností nabytých při zpracovávání své bakalářské práce na kterou zřejmě také navazuje. K experimentální části mám několik dotazů, které mohou být předmětem odborné rozpravy. Závěry práce jsou jasně definovány a je možno s nimi souhlasit. Diplomová práce je významným přínosem k poznání přípravy a chování systémů o kterých je uvažováno jako o nosičích léčiv. Diplomová práce je velmi pečlivě zpracovaná po obsahové i formální stránce. Předložená diplomová práce splňuje všechny požadavky na ni kladené, doporučuji ji k obhajobě a hodnotit stupněm výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 41494