FILLA, D. Biometrie otisku prstu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Fedra, Petr

Student v práci navrhl a realizoval bezkontaktní optické snímací zařízení na registraci a následnou identifikaci osoby pomocí otisků prstů. Po teoretickém rozboru identifikačních technik realizoval v Matlabu modifikovanou metodu extrakce markantů. Experimentální výsledky úspěšnosti identifikace jsou přijatelné, pouze v závěru bych doporučil přehledné porovnání výsledných parametrů s komerčními systémy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Drahanský, Martin

Předložená diplomová práce se zabývá tématem, které je velmi dobře prozkoumané, v literatuře se často vyskytující a je důkladně popsané. V teoretickém úvodu pan Filla uvádí relevantní informace k samotným otiskům prstů a jejich rozpoznávání. Teoretický rozbor (tedy kapitoly 1 až 7) považuji za zbytečně rozsáhlý, rozhodně to platí v poměru k popisu praktické části (tedy kapitole 8). I počet stran je silně nevyvážený – cca 13:2 ve prospěch teoretického rozboru. Ze zadání jsem nabyl pocitu, že by se mělo jednat převážně o praktickou práci, pochopitelně s nezbytným rozborem teoretických informací. Až do strany 52 jsem nabýval pocitu, že se jedná o kompilační práci, která odpovídá svým charakterem průměrné bakalářské práci. Až na následujících stranách jsem dospěl k závěru, že pan Filla skutečně i něco zrealizoval a jedná se o funkční dílo. Nicméně poměr rozsahu popisu teoretické a praktické části považuji za dosti nevyvážený. Nyní se dostávám k praktické části. Díky kapitole 8 a přiloženým souborům k vytvořené aplikaci na CD lze konstatovat, že došlo ke splnění všech bodů zadání, proto uděluji plný počet bodů. Vytvořené zdrojové kódy jsou po programátorské stránce v pořádku, nicméně odbornou úroveň práce bohužel kazí již výše zmíněný popis praktické části. Výsledky jsou popsány a interpretovány korektně, pouze schází zdůvodnění pro výběr právě hodnot FAR/FRR (bylo možné zvolit i FMR/FNMR) pro hodnocení vytvořeného systému, dále bylo možné jistě provést více porovnání a vygenerovat ROC či DET křivku. Pro hodnocení kvality a spolehlivosti vytvořeného systému (nejen aplikace, ale i snímače) bylo možné využít i další hodnoty, např. FTA (Failure To Acquire, tedy selhání snímače), FTE (Failure To Enroll, selhání registrace) apod. Kapitola 8 budí dojem, že již byla dodělávána na poslední chvíli, čemuž v praktické části odpovídá i počet uložených otisků prstů na přiloženém CD. Pro korektní vyhodnocení kvality daného systému by jich měly být stovky až tisíce, přičemž pro účely diplomové práce by jich postačovaly asi i desítky. Bohužel ani tento minimální počet není na CD uložen. Práce na mě působí po formální stránce (i celkově) dojmem, že byla dělána v rychlosti, možná i na poslední chvíli. Typografické zpracování je slabé, v textu jsou občasné překlepy. Naštěstí vyvažuje vytvořená aplikace špatný dojem z textu práce, takže jsem se přiklonil k lepšímu hodnocení, tedy C (70 bodů).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce D 33/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse D 13/20
Formální zpracování práce F 4/10
Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 34197