PAVLITOVÁ LETKOVÁ, Z. Ekotoxikologické hodnocení vybraných průmyslových odpadních materiálů a anorganických kompozitů s jejich obsahem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Vávrová, Milada

Jmenovaná se ve své disertační práci zabývala problematikou ekotoxikologie, zejména její aplikací do oblasti využití druhotných surovin. Svoji práci zpracovávala v laboratoři ekotoxikologie Výzkumného ústavu stavebních hmot v Brně. Tuto problematiku řešila také v rámci své diplomové práce. Tato disertační práce byla zaměřena na posouzení ekotoxicity různých druhů průmyslových odpadů, které tvořily klasické popílky, fluidní popely a popílky, škváry, strusky a rovněž anorganické kompozity, do kterých byl zapracován výše specifikovaný odpad. Tyto anorganické kompozity by mohly být v budoucnu použity jako stavební hmoty. Pro posouzení ekotoxicity byly použity testy akutní toxicity na třech testovacích organismech, a to akvarijní rybě (Poecilia reticulata), perloočce (Daphnia magna) a sladkovodní řase (Raphidocellis subcapitata). Ekotoxicita byla rovněž posuzována testem inhibice růstu kořene horčice bílé (Sinapis alba). Kromě těchto testů byly pro hodnocení použity také kontaktní testy s roupicemi, chvostokoky a salátem. Kontaktní testy a klasické ekotoxikologické testy byly spolu porovnány. Výsledné posouzení ekotoxicity bylo provedeno pomocí stanovení procentuální mortality, imobilizace, stimulace nebo inhibice růstu pro testované organismy. Rovněž bylo provedeno porovnání výsledku jednotlivých testů ekotoxicity, tj. klasicky provedených akvatických testů a testů kontaktních, realizovaných v umělé půde. Získané poznatky přispějí ke komplexnímu posouzení využití odpadních surovin do stavebních materiálů. Proto mohu konstatovat, že výsledky vědeckovýzkumné činnosti Ing. Zuzany Pavlitové Letkové jsou přínosem pro obor Chemie a technologie ochrany životního prostředí, v rámci kterého obhajuje svoji disertační práci. Brno 8.6.2011 prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Zlámalová Gargošová, Helena

Předložená disertační práce se zabývá ekotoxikologickým hodnocením vedlejších energetických produktů neboli energetických odpadů, kterými jsou v převážné většině klasické popílky, fluidní popely, popílky, škváry, strusky a energosádrovec. Je to významná skupina odpadních materiálů, které mohou být po splnění legislativních podmínek dále využity pro celou řadu aplikací zejména ve stavebním průmyslu. Pro tyto účely musí být materiály posouzeny nejen z hlediska technologické ale i ekologické vhodnosti. Nedílnou součástí posouzení ekologické vhodnosti jsou i testy ekotoxicity dle stávající legislativy. Cílem práce bylo zhodnotit ekotoxicitu různých odpadů jako takových, ale i kompozitů ve kterých byly zapracovány některé výše uvedené odpadní materiály. Dále porovnat klasické testy s testy kontaktními při jejich použití na výše zmiňovaných testovaných matricích. Pro tyto účely byly v práci využity testy vyžadované současnou legislativou tj. akutní testy toxicity s vodnými výluhy materiálů a kompozitů na terestrické rostlině Sinapis alba a akvatických organismech kterými jsou korýš Daphnia magna, řasa Desmodesmus subspicatus a ryba Poecillia reticulata. Z kontaktních testů byl využit test na semenech salátu setého Avena sativa (dle ISO 11269- Testování limitní koncentrace). Práce je sepsána na 78 stránkách včetně 7 stran příloh. Její rozdělení do jednotlivých kapitol je standardní. K jejímu sepsání bylo využito 62 citací. Přičemž 12 citací tvoří legislativa (zákony, vyhlášky, metodické pokyny) 14 odkazů tvoří normy a standardní operační postupy pro testy ekotoxicity. Ze zbývajícího počtu odkazů v převážné většině charakteru příspěvků ve sborníku je pouze 5 odkazů na zahraniční odbornou literaturu. Teoretická část práce je zpracována na 31 stránkách. Jsou zde jsou mimo jiné přehledně popsány jednotlivé průmyslové odpadní materiály a metodiky vybraných standardních testů v akvatickém a kontaktním uspořádání. V experimentální části (spolu s kapitolou Výsledky a diskuze a Závěr je zpracována na 27 stránkách) jsou podrobněji popsány metodiky konkrétních testů, které sloužily k vlastními ekotoxikologickému hodnocení. V kapitole s názvem Výsledky a diskuze jsou formou tabulek prezentovány výsledky ekotoxikologických testů prováděných na vodných výluzích odpadů a kompozitů v původním stavu a po úpravě pH vodného výluhu. Závěrem konstatuji, že doktorandská práce Ing. Zuzany Pavlitové Letkové je zpracována na aktuální téma, obsahuje řadu výsledků, které mohou být prospěšné z hlediska praktického materiálového využití průmyslových odpadních materiálů a nového pohledu na testování pevných matric v kontaktním uspořádání. Práci doporučuji k obhajobě. Na základě tohoto hodnocení doporučuji přijetí předložené práce k obhajobě a po jejím úspěšném vykonání - udělení Ing. Zuzaně Pavlitové Letkové akademicko - vědecký titul „Doktor“ (Ph.D.).

Navrhovaná známka

Otázky

Pulkrabová,, Jana

Předkládaná disertační práce je zaměřena na hodnocení ekotoxicity, která byla prováděna na různých druzích průmyslového odpadního materiálu (popílky, škváry, strusky apod.), a pro niž byly využity testy akutní toxicity na vybraných testovacích organismech (akvarijní rybě, perloočce, sladkovodní řase) a také bylahodnocena testem inhibice růstu kořene hořčice bílé. Na 66 stranách základního textu jsou velmi přehledně charakterizovány jednotlivé druhy vedlejších energetických produktů, velmi oceňuji i popsání jednotlivých testů ekotoxicity včetně vyhodnocování uvedených zkoušek.Výsledky experimentů jsou zpracovány ve formě tabulek a doplněny souhrnným závěrem, seznamem použité literatury (62 prací), seznamem zkratek a souhrnem publikací autorky disertace. Výsledky dosažené v průběhu řešení práce dizertantka prezentovala 13 národních i mezinárodních konferencí a také publikovala v 15 odborných článcích či sbornících z konferencí. Závěrem mohu konstatovat, že předložená disertační práce splňuje veškerá kritéria a protože splňuje kritéria Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně, doporučuji tuto práci přijmout k obhajobě.

Navrhovaná známka

Otázky

Beklová, Miroslava

Předmětem posudku je doktorská disertační práce k získání akademického titulu doktor (Ph.D.) vypracovaná Ing. Zuzanou Pavlitovou Letkovou pod vedením školitelky Prof. RNDr. Milady Vávrové, CSc. Doktorská disertační práce se zabývá hodnocením průmyslových odpadních materiálů na základě ekotoxicity. Jde o téma aktuální a důležité zejména z hlediska praktických dopadů. Umožní upozornit na nebezpečí z přítomnosti a následných efektů těchto odpadních materiálů a tím zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí. V současné době se při stanovení a hodnocení ekotoxicity postupuje v souladu s požadavky vyhlášky č. 294/2005 Sb., a při stanovení a hodnocení ekotoxicity jako nebezpečné vlastnosti H14 Ekotoxicita, v souladu s požadavky vyhlášky č. 376/2001 Sb. Podle platného metodického pokynu odboru odpadů ke stanovení ekotoxicity odpadu se již zařazování odpadů do tříd vyluhovatelnosti odpadu podle výsledků ekotoxikologických testů neprovádí (2007). Stanovují se ale kritéria ekotoxicity pro využití odpadů k uzavírání a rekultivacím skládek, pro aplikaci na terén a při rekultivacích. Vlastní práce je sepsána na 78 stranách. Je členěná obvyklým způsobem. V seznamu použité literatury je citováno celkem 62 pramenů. Závěrem konstatuji, že řešené téma je aktuální jak z pohledu rozvoje vědy, tak i z hlediska environmentální praxe. Přináší poznatky využitelné pro rozvoj teorie v problematice hodnocení pevných materiálů (půd, odpadů, kalů ČOV, sedimentů). Na základě tohoto hodnocení doporučuji přijetí předložené práce k obhajobě a po jejím úspěšném vykonání - udělení Ing. Zuzaně Pavlitové Letkové akademicko - vědecký titul „Doktor“ (Ph.D.).

Navrhovaná známka

Otázky

eVSKP id 41488