BULÍN, T. Řízení EC motoru v programu LabVIEW [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Huzlík, Rostislav

V rámci své práce se student zabýval tvorbou programu pro řízení EC motoru pomocí programu LabVIEW. Student v rámci své práce pracoval velice samostatně, pouze s malou pomocí vedoucího. Velice samostatně si nastudoval řízení EC motoru, práci s programem LabVIEW a platformou CompactRIO. V rámci práce se snažil využít dostupnou možnou literaturu. Práci doporučuji k obhajobě

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Pazdera, Ivo

Práce se zabývá problematikou řízení EC motoru v praxi široce rozšířeném vývojovém prostředí LabVIEW. V úvodu je vysvětlen princip práce ve vývojovém prostředí a uveden stručný popis jednotlivých softwarových modulů programu. Kapitola 2 podrobně popisuje použitý hardwarový modul založený na moderní FPGA architektuře. Toto re-konfigurovatelné zařízení je použito pro sběr dat a řízení konkrétního EC motoru. Dále jsou popsány základní principy řízení EC motoru s Hallovými snímači polohy. Na základě této metodiky je v LabVIEW vytvořen jednoduchý program pro řízení otáček EC motoru v otevřené smyčce. Na závěr jsou uvedeny praktické výsledky z měření a ověřena funkčnost řídicího algoritmu. Práce má rozsah 48 stran včetně příloh. Text je členěn logicky a přehledně. Připomínky: Více prostoru by mělo být věnováno samotné realizaci, podrobnějšímu popisu a vysvětlení změřených výsledků. Zejména dva uvedené oscilogramy nedostatečně presentují výsledky měření. Není plně zřejmé, za jakých podmínek (parametry) byly výsledky získány a jak byly vyhodnoceny (filtrace, atd.). Zkušenosti získané v průběhu řešení bakalářské práce jsou často to nejcennější a měly by být v práci hojně diskutovány. V popisu budícího obvodu jsou uvedeny neúplné a zavádějící informace, zejména pak informace popisující činnost FAULT vstupu (“Vstup Fault znamená v řízení tranzistoru negaci a neguje vstupní signál k řídícím tranzistorům“, str. 37).

Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 48787