KOŘISTKA, P. Simulace provozních stavů synchronního generátoru v ostrovním provozu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Huzlík, Rostislav

V rámci své práce se student zabýval modelováním synchronního generátoru v ostrovním provozu. Student v rámci své práce pracoval velice samostatně, pouze s malou pomocí vedoucího. Velice samostatně si nastudoval možnosti modelování elektrického stroje pomocí metody konečných prvků v programu Maxwell a pomocí simulačních modelů v programu Simplorer. V rámci práce se snažil využít dostupnou možnou literaturu. Práci doporučuji k obhajobě

Navrhovaná známka
A
Body
99

Posudek oponenta

Ondrůšek, Čestmír

Diplomant se ve své práci zabývá simulací synchronního generátoru pracujícího do samostatné zátěže. Práce má návaznost na problematiku rychlého odbuzení drážního generátoru. Práce je rozdělena do čtyř kapitol a má celkem 55 stran. Jádrem práce jsou kapitoly tři a čtyři. První dvě kapitoly, které obsahují obecně známé věci o synchronních strojích mají 24 stran z celkového počtu 55 a jsou zbytečně rozsáhlé. Naopak zbývající kapitoly jsou tak stručné, že se špatně čtou a čtenář se v nich špatně orientuje. Student musel nastudovat problematiku rozsáhlých programů typu Maxwel, Simplorer, RMxprt, najít jejich vzájemné propojení a vyřešit zadané simulace. Těchto úkolů se zhostil velmi dobře. V práci je několik nevhodných formulací a několik překlepů. Grafická úprava je na dobré úrovni, práce splňuje zákonné požadavky a doporučuji ji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 48782