ZECHMEISTEROVÁ, V. Model elektronického obchodu pro služby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Dvořák, Jiří

Doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části A Odborná úroveň odpovídá zadání.
Přínos a praktické využití návrhu A Výsledky práce jsou využitelné v praxi.
Iniciativa a samostatnost při zpracování A Práce byla vytvořena samostatně.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A Práce s literaturou je na odpovídající úrovni.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Úprava práce je na odpovídající úrovni.
Splnění cíle a rozsahu zadání A Cíle práce byly splněny.
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B Teoretická část odpovídá cílům práce.
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B Analytická část odpovídá zadání práce.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dvořák, Jiří

Navrhovaná známka
A

Dvořák,, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 19893