LUKS, T. Výpočtová analýza namáhání povrchových vrstev pracovního válce při válcování za tepla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Pohanka, Michal

Diplomant odvedl velmi dobrou práci. Zadání práce bylo splněno v plném rozsahu. Některé výsledky je sice nutné brát s rezervou, ale to není chybou studenta, ale nedostupností informací, například tepelně závislými materiálovými vlastnostmi válce. Při čtení práce kazí dojem nedotaženost práce v podobě překlepů a drobných chyb. Některé obrázky jsou nečitelné a na některé není vůbec odkaz z textu. Ocenil bych detailnější popis některých grafů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Práce s literaturou včetně citací A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hajduk,, Daniel

Práce řeší velmi aktuální téma porušování hutních válců. Je zpracována velmi pečlivě jak po stránce odborné tak i formální. Sestavený model na bázi konečných prvků odpovídá požadavkům určení napjatosti v povrchové vrstvě válce po dobu celé jeho kampaně a mnohá zjednodušení jsou kompromisním řešením odpovídajícím požadavku analýzy velkého množství zátěžových cyklů a nedostupnosti některých materiálových vlastností a okrajových podmínek. Práce dává velmi dobrý základ pro další zkoumání vlivu chalzení na porušování povrchu pracovních válců

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 19895