DRÁPAL, J. Návrh marketingové strategie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Chalupský, Vladimír

Práce je zaměřená na analýzu uplatnění marketingu ve vybrané společnosti a na vypracování marketingové strategie firmy - s dominantním důrazem na oblast propagace. Výběr teoretických poznatků vychází z těchto cílů práce, nedostatkem je určitá nevyrovnanost, projevující se v různé hloubce pojednání o vybraných analytických metodách a teoretických přístupů (viz např. velmi zúžené pojetí popisu regresní analýzy či nepříliš průkazný grafický popis push a pull přístupu k firemní komunikaci. Samotná analýza obsahuje řadu zajímavých poznatků, na základní otázku po poklesu poptávky po zabezpečovacích zařízeních nedává ale přesvědčivou odpověď. Návrhy začínají formulací cíle - toto je zcela racionální postup, otázkou je, do jaké míry může navržený 3% nárůst počtu prodaných kusů zajistit změnu v negativním vývoji tržeb. Navazující zaměření na segmentaci, targeting a positioning je správně zvolené - tyto tři prvky tvoří základ marketingové strategie. Pro jejich důkladnější zpracování postrádám cílenou analýzu současného vnímání zabezpečovacích zařízení obecně a zabezpečovacích zařízení konkrétně analyzované značky. Bez těchto údajů mají návrhy v tomto směru jen malou oporu v reálné znalosti situace. Hlavní přínos návrhové části spočívá v návrzích na zlepšení komunikace - tyto návrhy jsou rozděleny do několika oblastí - jak do způsobů komunikace s konečnými zákazníky, tak do oslovení mezičlánků - montážních techniků. V tomto směru stojí za pozornost neortodoxní návrh ke zvýšení motivace techniků dealerů formou losování o ceny. Tento způsob se mi jeví jako poměrně málo motivující, postrádám zde jednoznačně prokázanou míru zásluhovosti na případné ceně. Předností návrhu je snaha o propočítání finančních nákladů na jejich realizaci. Pro obhajobu mám tyto dotazy: 1. V čem vidíte hlavní příčinu poklesu prodeje zabezpečovacího zařízení analyzované firmy? 2. Uveďte kritické faktory úspěchu při realizaci Vašich návrhů na zlepšení firemní komunikace. 3. Jaká opatření doporučujete realizovat pro odlišení zabezpečovacích zařízení různých výrobců?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části C
Přínos a praktické využití návrhu C
Iniciativa a samostatnost při zpracování B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Hlaváč, Michal

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 37410