HORNÍČEK, L. Optická síť FTTH [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Filka, Miloslav

Student ihned po zadání úkolu se aktivně zapojil do práce na řešení zadaného úkolu. Jeho přístup byl zodpovědný a svědomitý. S jeho vystupováním a s prací při řešení zadaného úkolu jsem byl velmi spokojen. Výsledky jeho práce mohou být využity při návrzích sítí FTTH.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 19/20
Formální zpracování práce A 19/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Dostál, Otto

Práce se zabývá problematikou přístupových sítí FTTX, konkrétně FTTH. Požadavky zadání byly splněny, práce je na dobré odborné úrovni. Teorie týkající se dané problematiky je detailně rozebírána na téměř 40 stranách. Některé kapitoly by však bylo možné vypustit s ohledem na skutečnost, že se jedná o poměrně známou problematiku. Výsledky jsou poměrně podrobně zpracovány. Jednotlivé návrhy případových studií jsou v práci rovněž detailně popsány. Celkově lze práci hodnotit velmi kladně, autor splnil požadavky zadání velmi dobře. V Brně dne 10.6.2011 doc. Ing. Otto Dostál, CSc

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
98

Otázky

eVSKP id 40349