ŠELIGA, O. Vizualizace dat na platformě .NET [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Hlavička, Rudolf

Platforma .Net a její jazyky mají za sebou první dekádu své existence. Bakalářská práce s titulem "Vizualizace dat na platformě .Net" si klade za cíl vytvoření úvodního projektu, jehož finálním cílem je poskytnout vývojové komponenty vhodné pro aplikace v předmětech Moderní metody programování a Numerické metody a jako základ programování pokročilejších vědeckých vizualizací v modelování multifyzikálních systémů. Práce je rozčleněna do tří částí a obsahuje grafické přílohy. V první části najdeme popis platformy .Net a jejího významu ve světě informačních technologií. Dále jsme seznámeni s historií dnes velmi rozsáhlé a široce používané vizualizační knihovny VTK (Visualization Toolkit) firmy Kitware. Jedná se o knihovnu C++ tříd s otevřeným zdrojovým kódem. Moderní programovací jazyky (mezi něž patří jazyky .Netu) umožňují rychlejší vývoj a jsou vybaveny celou řadou podpůrných nástrojů. Pro nejpopulárnější z nich nabízí firma Kitware tzv. jazykové obaly. Produkt Activiz .Net je takovým jazykovým obalem pro jazyky .Netu (C#, VB, F#, …). Zcela nedávno se původně komerční Activiz stal volně dostupným. Na konci první části práce jsme ještě seznámeni s otevřeným softwarem Gmsh belgických profesorů Ch. Geuzaine a J. F. Remacle. Z tohoto softwaru jsou generována data sítí a tak je kód importní funkce z formátu Gmsh součástí práce. Druhá část popisuje model programování pomocí tříd knihoven VTK. Protože výklad používá jazyk C# a knihovnu Activiz jedná se o zcela originální text, který ocení každý kdo se chce naučit programovat pomocí VTK pro .Net. Dosud totiž lze najít podobný výklad jen pro C++ a Python. Text je vhodně doplněn ukázkami zdrojového kódu. V třetí, stěžejní části práce, je popis implementace a demonstrační použití dvou ovládacích prvků Control2D a Control3D. Jedná se o potomky třídy System.Windows.Forms.UserControl platformy .Net. Tyto třídy jsou určeny pro rovinné a prostorové vizualizace některých standardních situací vznikajících v numerických simulacích. Jedná se o vývojové komponenty, které umožňují snadnou integraci do finálních aplikací. Protože všechny poslední verze Matlabu mají vznikající interoperabilitu s platformou .Net, je poměrně přímočaré i jejich použití v tomto velmi populárním prostředí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Čermák, Libor

1) Zadání bakalářské práce bylo splněno. Ondřej Šeliga sestavil dva ovládací prvky Control2D a Control3D prostřednictvím vizualizační knihovny ActiViz .NET. 2) Autor prokázal dobrou orientaci v rozsáhlé knihovně ActiViz .NET a v bakalářské práci srozumitelným způsobem popisuje, jak pomocí vybraných prostředků této knihovny postupně tvořil ovládací prvky Control2D a Control3D. Autor hojně cituje zdroje, z nichž čerpal. Práci lze považovat za jednoduchou originální aplikaci. 3) Bakalářská práce má 57 stran s mnoha názornými obrázky. Na přiloženém CD je program, po jehož spuštění lze ověřit funkčnost navržených ovládacích prvků. Písemná a grafická úprava je na velmi dobré úrovni. 4) V práci jsem nenašel žádné podstatné nedostatky. 5) Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 50933