WOJNAR, P. Širokopásmové oběžné kolo odstředivého čerpadla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Haluza, Miloslav

Diplomomant v diplomové práci rozpracoval myšlenku širokopásmového oběžného kola, které využívá různé tvary lopatek pro rozšíření pracovního pásma. Je to nové téma, které se zatím vyvíjí, a proto v této oblasti není nikterak podloženo literaturou. Práci doporučuji k obhajobě. Pracoval iniciativně, výpočty ověřil i experimentem. Pro detailní propracování tématu by diplomant potřeboval více času.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Žák, Radim

Diplomant Bc. Pavel Wojnar se ve své práci zabývá návrhem širokopásmového odstředivého čerpadla. Dle zadání se zaměřil na hydraulický a konstrukční návrh odstředivého čerpadla pro různé návrhové body, kombinaci výsledných typů profilu lopatek a následnou kontrolu návrhu pomocí CFD systému Fluent. Tyto výsledky porovnává s experimentem, který byl proveden pro tři typy oběžného kola. Diplomová práce Bc. Pavla Wojnara je vypracována na aktuální téma chaotických mříží a rozšíření účinnostní charakteristiky čerpadel. Diplomant v úvodu popisuje rozdíly konvenčního návrhu lopatkové mříže a návrhu chaotické mříže z hlediska změny účinnostní charakteristiky čerpadla, uvádí možné cesty návrhu a to pro 3 návrhové body. V následujících třech kapitolách jsou podrobně uvedeny základní teorie návrhu profilu lopatky a určení základních rozměrů kola. Vstupní a výstupní úhly lopatek diplomant stanovil pomocí teorie konformního zobrazení a metody singularit, dále zahrnuje vliv krycího a nosného disku pro zjednodušení výpočtů ve 2D. Další tři kapitoly jsou věnovány návrhu tvaru lopatky pro 3 konkrétní návrhové body. V kapitole 8 diplomant řeší numericky již výsledné chaotické mříže. Poslední kapitola je věnována experimentálnímu ověření. Experiment diplomant provedl pro 3 oběžná kola a uvedené výsledky zpracoval graficky. V závěru shrnuje všechny body své diplomové práce, uvádí hodnoty návrhových bodů, tvoření výpočetní sítě, nastavení podmínek a volba metod CFD výpočtů, srovnává jednotlivé výsledky experimentu. Na základě těchto výsledků diplomant hodnotí použití chaotických lopatkových mříží za přínosné, konkrétně lepších účinností dosahuje čerpadlo navrhnuté na konstantní dopravní výšku H. Diplomant Bc. Pavel Wojnar dokázal, že je schopen samostatné práce. Podařilo se mu udržet jednotnou koncepci a grafické zpracování je na dobré úrovni. Dokázal přehledně popsat všechny důležité části s použitím dostatečného množství výpočetních vztahů, názorných obrázků, charakteristik a dokázal zpracovat velké množství dat z výpočtu i experimentu. Na druhou stranu bych si dovolil poukázat na některé nedostatky a chyby, kterých se student dopustil: Koncepční nedostatky: Kap. 2 – není uvedeno, která metoda byla použita pro popis změny úhlu střední čáry lopatky. U všech odvozených výpočetních vztahů jsou čísla rovnic špatně zarovnána a tím je těžší orientace v textu, stejně tak moc úrovní čísla rovnice komplikuje orientaci. V SW Fluent byla zvolena metoda „Frouzen rotor“, tedy MRF - není vysvětlen princip této metody. Výpočty byly provedeny pro průtoky blízké optimu, zdůvodnění je divergence dále od optima - pro vyhodnocení hydraulické účinnosti by bylo vhodné volit širší pásmo, především směrem k nižším hodnotám průtoku. Drobné přepisy a grafická úprava: Kap. 1 – Úvod: poslední věta, „dva rozdílné oběžné kola“, vyskytuje se několikrát v textu. Kap. 8, Str. 50 – „…lopatky byli v oběžném kole umístěny na přeskáčku“. Str. 28 – nadpis: chybí písmeno „č“. Zarovnání úrovní nadpisů je nepřehledné. Str. 38 až 56, Str. 78 – neupravené grafy, nepřehledné měřítko. Dále se v práci vyskytují jiné drobné nepřesnosti a gramatické chyby. Diplomant Bc. Pavel Wojnar vypracoval svoji práci v souladu se zadáním a přes výše uvedené nedostatky lze o jeho práci říci, že je na dobré úrovni. Z tohoto důvodu doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 50934