KOVÁCS, R. Modelování růstu polovodičových nanovláken [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kolíbal, Miroslav

Výsledek práce Rolanda Kovácse splňuje vytyčené cíle. Vytvořený model pro výpočet rozložení koncentrace v katalytické kapce lze po doplnění materiálových konstant použít ke srovnání s experimentem. Student pracoval na své bakalářské práci svědomitě a s pozitivním přístupem. Snížené hodnocení B je navrženo s ohledem na nutnost značně korigovat předložený text, přičemž jeho výsledná podoba je výsledkem zvýšeného úsilí jak studenta, tak i jeho školitele a školitele specialisty.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Bartošík, Miroslav

Práce Rolanda Kovácse je napsána čtivou a srozumitelnou formou. V provedených výpočtech a formulaci problému jsem nezpozoroval žádnou nesrovnalost po matematické i fyzikální stránce. Oceňuji také snahu autora pojmout problematiku difuze v určitých kratších pasážích populárním způsobem, což vzhledem k velmi dobré odborné úrovni práce, není vůbec na škodu a odráží autorův styl přispívající k originalitě textu. Jedinou drobnou slabinu bakalářské práce vidím v občasných gramatických nepřesnostech a překlepech. Celkově však hodnotím práci jako výbornou. Zaregistrované gramatické nesrovnalosti nebo překlepy: strana/odstavec/lépe (původně) 13/3/nanovlákna (nanovlána) 15/1/v roce 1964 (v 1964) 15/2/zdola nahoru (zdola horu) 15/2/…,a tak… (…a tak…) 16/2/které (která) 16/3/se může (může se) 16/4/molecular (molekular) 17/3/eutektickým (eutektický) 23/4 rovnice 4.10/znak druhé derivace 23/poslední/výpočtu lišily (výpočtu se lišily) 25/komentář obrázek 7/zakroužkovaná (zakroužkována) 26/1/osa rozdělena (osa rozdělen) 26/levá strana rovnice 4.16/ přebývá dfí

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 50914