JAROŠ, V. Optimalizace lepení střechy autobusu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubíček, Jaroslav

DP je zaměřena na ověření optimálního postupu lepení střechy autobusu s výběrem vhodného lepícího systému. Diplomat prokázal schopnost samostatného řešení dané problematiky i iniciativní přístup k vypracování obecné i experimentální části DP. V experimentální práci byl proveden objektivní výběr lepících systémů a zkouškami ověřeny vlastnosti jednotlivých produktů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Halamík, Tomáš

Závěrečná práce pana bakaláře Vojtěcha Jaroše splňuje dané požadavky a cíle práce v plné míře. Celkově je práce je stavěna na výborné teoretické základně problematiky lepení materiálů. Teorie je zpracována na vysoké úrovni, kdy i nezasvěcený čtenář pochopí základní podmínky pro dosažení maximálních vlastností lepeného spoje daných materiálů. Práce je členěna do jednotlivých částí dle problematiky řešení kompletního zadání jako celku. Díky tomu jsou výsledky plně využitelné v praxi. Praktické výsledky testů pro sledování únosnosti lepeného spoje poukazují právě i na možnost, že vybraná řešení a kvalita přípravy povrchu jednotlivých substrátů, nemůsí splňovat základní požadavky pro pevnost a živostnost lepeného spoje. Bohužel se může tento fenomén objevit i v praxi, proto je nutné dbát na správnou technologii příprav povrchů pro lepení a zejména pak na kvalitu provedené práce. V práci jsou závěry všech testů řádně podloženy a vysvětleny. Závěrečná práce má výborné grafické provedení včetně vkládání grafů a obrázků v požadovaném rozlišení. Práce s odbornou literaturou je velmi zřetelná právě v teoretické části, kde jsou vysvětleny jednotlivé parametry lepeného spoje a základní rozdělení lepících materiálů. Záverečná práce poukazuje i na ekomomiku jednotlivých variant řešení lepeného spoje, kdy je nutné řešit velikost balení lepícího materiálu a zároveň i aplikační zařízení. Výsledky kalkulace jednotlivých variant jsou pečlivou analýzou výborně podloženy. Práce je po stránce její kompletnosti a možnosti praktického využití plně aplikovatelná pro technologii výroby významného českého výrobce autobusů - SOR Libchavy, kde vzniklo i její zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 50921