KOVÁČ, D. Ověření funkčnosti směrovacího protokolu GRP v prostředí OPNET Modeler [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Molnár, Karol

Dominik Kováč řešil svoji bakalářskou práci systematicky a s velkým zájmem o danou problematiku. Přes náročné seznámení s prostředím OPNET Modeler byly všechny vytýčené cíle bakalářské práce splněny a výstupy práce jsou řádně zdokumentovány.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Využití literatury A 10/10
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce B 16/20
Navrhovaná známka
A
Body
94

Posudek oponenta

Růčka, Lukáš

Bakalářská práce se zabývá problematikou využití směrovacího protokolu GRP v sítích MANET. Hlavním přínosem práce je úprava procesních modelů simulačního prostředí OPNET Modeler tak, aby směrovací protokol GRP bylo možno využít i k přenosu informací, pro které nebyl protokol původně navržen. Zadání práce považuji za splněné. Práce má logické členění, strukturu a přiměřenou délku. Po teoretické části práce následuje praktická část. Nejdříve je provedeno několik simulací s různým nastavením parametrů protokolu GRP. Výsledky jednotlivých simulací jsou přehledně a dobře komentovány. Dále je v práci popsáno přidání atributu nastavení a rozšíření GRP protokolu o nové pole v Hello zprávě. Práce také obsahuje hluší popis procesních modelů a uvádí seznam funkcí, které jsou využívány v rámci procesů protokolu GRP. Text práce je na velmi vysoké úrovni. Tuto však občas kazí nejednotnost psaní pojmů (např. jednou ad-hoc, na jiném místě Ad-hoc či Ad-Hoc), občasné neuvedení plného znění zkratky (např. GPS). V textu se také vyskytují překlepy a pravopisné chyby, ale výsledný text práce tím nijak zásadně netrpí. Dále bych uvítal uvedení odkazu na citaci literatury na konci první věty odstavce citovaného textu, a nikoli až na konci celého odstavce. Menší výtku bych měl k popisům os grafů. Celkově považuji práci za velmi přínosnou, a to především z hlediska možnosti využití práce jako reference pro další výzkum. Práci doporučuji k obhajobě s celkovým ohodnocením A/93 bodů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Formální zpracování práce A 9/10
Splnění požadavků zadání A 19/20
Odborná úroveň práce A 47/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 40326