MACHÁČEK, O. Návrh přípravku pro ustavení dílu vstřikovací formy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Prokeš, František

Student pracoval aktivně. Pravidelně řešené etapy práce konzultoval jak u zadadvatele úkolu, tak s vedoucím práce. Ne všechny vytýkané nedostatky výkresové dokumentace byly odstraněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Roupec, Jakub

Předložená práce je na vysoké grafické, stylistické i pravopisné úrovni, což je na strojní fakultě téměř ojedinělá záležitost. Formální náležitosti jsou všechny splněny. Členění práce je logické. Zadání vychází z reálného problému ve firmě INA Lanškroun a řešení cílů bakalářské práce probíhalo v kooperaci s touto firmou. Líbí se mi především samotná realizace středícího přípravku a návrhový postup, kterým se autor dopracoval k finální variantě řešení. Také kap. 6 (Konstrukční řešení) je velice hezky a přehledně zpracovaná. Zejména vysvětlení a výpočet předepsaných tolerancí a úchylek. Trochu mi vadí, že ekonomická rozvaha nad cenou výrobku není detailněji rozepsaná v kap. 6, stejně jako hmotnostní rozvaha. Určitě by se daly vytipovat části konstrukce, které by mohly být více odlehčeny anebo provést kroky směřující ke zlevnění výroby. V celé práci jsem zaznamenal pouze pár chyb nebo nepřesností. Např. u popisu obr. 5-12 je jako poz.3 označena tyč a zároveň doraz. Zbytek nejasností si nechám vysvětlit formou otázek k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 50901