JINDRA, P. Řízení polohového servomechanismu s nespojitou přestavnou rychlostí. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Němec, Zdeněk

Zadání diplomové práce je středně náročné. Vyžadovalo zvládnutí problematiky nespojitě pracujících hydraulických prvků, návrhy regulačních obvodů s těmito prvky a simulační ověřování regulace polohy v prostředí Matlab-Simulink. Hlavním nedostatkem odevzdané práce je nesplnění bodu 5 zadání, protože obsah a rozsah vykonaných zkoušek neposkytují podklady k srovnávacímu hodnocení nelineárních regulací. Taktéž bod 2 zadání je splněn jen omezeně, protože program řízení programovatelným automatem nebyl navržen a ověřen v plném rozsahu. Požadavek propojení modelu soustavy s řídicím automatem byl diplomantovi zrušen vedoucím diplomové práce z důvodu obtížné realizace a časové náročnosti. Diplomant musel překonávat problémy s nestabilitami numerických výpočtů v simulacích, obsahujících nelinearity a zpětné vazby. Diplomant pracoval na tématu s velkými přestávkami, ke konci termínu se dostal do časové tísně, což vysvětluje nedostatky, které se v práci vyskytují.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Věchet, Stanislav

Předkládaná práce pojednává o polohové regulaci pístového servomotoru. Hlavním záměrem práce je nahrazení klasického řízení spojitě proměnným průtokem jednodušším řízením pomocí třístavových elektromagnetických rozvaděčů. Předkládané téma je zpracováno adekvátně v teoretické rovině. Praktická část práce pojednávající o provedení simulačních experimentů by zasloužila větší pozornost především s ohledem na počet a kvalitu zpracování výsledků provedených simulačních experimentů. Zejména analýza vlastností a kvality nespojitě pracujícího sevomechanismu, což je i jeden z cílů práce, je provedena velmi nedůsledně. I přes to, lze cíle práce považovat za splněné a práci doporučit k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 47315