STRAKA, J. Technologie výroby součásti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Osička, Karel

Předložená práce pojednává o technologii výroby součásti Tvarové víko. Obsáhlým způsobem je proveden rozbor jednotlivých konvenčních i nekonvenčních metod obrábění, dále rozbor stávajícího stavu výroby včetně posouzení technologičnosti konstrukce. V novém velmi podrobném návrhu technologie výroby jsou použity technologie konvenčního i nekonvenčního charakteru a tyto jsou podrobně okomentovány včetně údajů o nástrojích, řezných podmínkách nebo technologických parametrech. Autor prokázal dobrou znalost problematiky a zpracování práce věnoval značné úsilí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dvořák, Milan

Předložená diplomová práce(DP)s názvem Technologie výroby součásti se zaměřením na technologický postup výroby součásti s názvem Tvarové víko, splňuje stanovené cíle uvedené v zadání DP. Práce je zaměřena na výběr optimální varianty nekonvenční technologie obrábění zadané součásti, kdy stávající konvenční technologie frézováním je neekonomická.Navržený nový technologický postup je doložen výkresovou dokumentací součásti zpracovanou v programu Autodesk Inventor Profesional 2012.DP je poměrně rozsáhlá, zpracovaná na 109 stranách a doplněna 9 přílohami.Technicko-ekonomické zhodnocení s novou navrženou nekonvenční technologii plazmového řezání a následnou aplikací CNC obrábění byla dosažena úspora celkových nákladů 34%, vzhledem k dosavadnímu postupu výroby.Tato DP je cenná v tom, že součástka Tvarové víko je pro inovovaný stroj pro farmaceutický průmysl nezbytná a bude sloužit k třídění léků.Drobné formální nedostatky v psaní textu jsem označil přímo v DP, ale domnívám se , že nesnižují celkovou technickou úroveň diplomové práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 50999