JANOŠEK, M. Technologie výroby pouzdra zpožďovače [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Osička, Karel

Předložená práce se zabývá technologií výroby součástky pouzdro zpožďovače. V úvodní části práce je proveden podrobný rozbor problematiky výbušin a rozbušek. V experimentální části je navržen způsob technologie výroby a proveden výběr stěžejního typu stroje ze tří variant. Velká pozornost je věnována řezným podmínkám a jejich korekci při odzkoušení. Autor prokázal dobrou orientaci v dané problematice.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kalivoda, Milan

Technologické téma je v širší míře uvozeno všeobecným rozborem funkce neběžné součásti malých rozměrů, což v následujících kapitolách autorovi napomáhá při řešení vlastní technologie. Vychází se z konvenčních možností, kdy vzhledem ke specifickému tvaru součásti je uvažováno využít přednostně soustružení/vrtání. Je uvedeno několik vícevřetenových strojů, jejichž možnosti jsou posouzeny v kapitole ekonomické vyhodnocení. Dále se návrh zabývá volbou polotovaru, vytipováním nářadí a technologickými výpočty, ty jsou vzhledem ke své rozsáhlosti situovány v příloze, jedná se o 18 variant součásti. Celkově je magisterská práce poměrně přehledná, navržené a vypočtené varianty technologické situace jsou průběžně doplněny o podmínky firemního prostředí při konkrétní výrobě, což vyplývá z autorovy praxe. Pravopisné chyby se občas vyskytují.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 50997