URBAN, J. Realizace laserové technologie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Osička, Karel

Předložená práce je zaměřena na technologii výroby tvarových břitových destiček dřevoobráběcích fréz. Je podrobně vyhodnocena stávající technologie výroby a je navržen optimalizovaný způsob výroby za využití nekonvenčních technologií. Autor prokázal dobrou orientaci v dané problematice a dosažené výsledky mohou být prakticky aplikovány.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Mouralová, Kateřina

Práce obsahuje méně vzhledné okopírované obrázky a časté nepřesnosti v uváděných jednotkách. Obsahově je práce na dobré úrovni nicméně prace s literaturou by mohla být lepší.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 50991