HEBNAR, T. Vývojové trendy převodových ústrojí automobilů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaplan, Zdeněk

Student Tomáš Hebnar pracoval na své závěrečné bakalářské práci věnované rozjezdovým spojkám motorových vozidel zodpovědně, samostatně a iniciativně. Konzultací využíval velmi sporadicky, na začátku k vyjasnění tématu, později při řešení zásadních otázek. Jeho práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kloss, Ondřej

Student Tomáš Hebnar předložil závěrečnou bakalářskou práci zaměřenou na vývojové trendy v konstrukci rozjezdových spojek automobilů. Jeho práce má celkem 38 stran, přílohy neobsahuje. V úvodu provedl rozdělení převodových ústrojí motorových vozidel a dále se věnoval rozjezdovým spojkám, jejich konstrukci, funkčnímu popisu, zmiňuje aplikaci elektroniky a moderní provedení spojek. Práce je převážně kompilačního charakteru s využitím uvedených literárních zdrojů, některé jsou povážlivě letité (1963 – měl zpracovávat moderní trendy!). Po stránce věcné ani formální neobsahuje závažnější nedostatky. Absolvent Tomáš Hebnar splnil požadavky zadání v celém rozsahu, jeho závěrečnou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 37417