SPÁČIL, P. Aplikace CAD/CAM softwaru PowerMILL při obrábění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Polzer, Aleš

Student pracoval velmi samostatně, a proto nebylo možno dostatečně korigovat směr řešení práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací E
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Sedlák, Josef

Posuzovaná diplomová práce je zpracována v „souladu“ se zadáním na dobré úrovni. Jedná se o popisnou práci zabývající se aplikací CAD/CAM softwaru PowerMill při obrábění dílu použitého ve zdravotní technice. V práci se vyskytují drobné překlepy, formální náležitosti (jednotky) a nedostatečná citace textu. Podklady potřebné pro svoji práci diplomant čerpal převážně z elektronických zdrojů. Vytýkám malý počet zdrojů, ze kterých diplomant čerpal. Po grafické stránce je práce zpracována na dobré úrovni, vyjma některých špatně čitelných obrázků a špatných odkazů. Jedním z cílů diplomové práce je také „praktické ověření NC programu v řídicím systému Sinumerik 840D“, což v práci postrádám. Prezentované výsledky jsou uspořádány pouze pomocí obrázků, chybí tabulky a výpočty v návaznosti na řezné podmínky atd., které by úroveň práce zdvihly. I přes tyto uvedené skutečnosti, doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 33680