GRÍGER, M. Národní cena kvality ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiala, Alois

Uchazeč prostudoval doporučenou literaturu a další podklady podle vlastního výběru. Sestavil ucelenou studii o zdrojích, historii, současnosti a širších souvislostech Národní ceny kvality ČR. Díky tomu získal prokazatelné vědomosti o podstatě kvality v tržním prostředí a o významu aktivit jako jsou Národní cena kvality ČR, Evropská cena kvality a další, jednak jako nástroje benchmarkingu, jednak jako motivačního nástroje ve vnitřním prostředí organizací. Uchazeč pracoval samostatně a iniciativně. Prokázal schopnost zpracovat kvalifikovanou rešerši jako vstup do řešení daného problému.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Tabas, Marek

Bakalářská práce je řešena jako literární rešerše a jejím cílem bylo seznámit se s problematikou Národní ceny kvality ČR. Vlastní práce je rozdělena do několika částí, postupně je popisován vývoj Národní ceny kvality ČR, hlavní rysy a systém fungování ceny včetně institucionálního uspořádání, jednotlivé modely v podnikatelském i veřejném sektoru a v závěru práce jsou formulovány autorovy názory na vliv Národní ceny kvality ČR na organizace ve veřejné i podnikatelském sektoru a budoucnost tohoto prestižního ocenění. Autor splnil cíle definované v zadání práce, přesto však mohl lépe precizovat a zdůvodnit svoje myšlenky k dané problematice uvedené v závěru práce. Autor např. uvádí, že provedl „malý průzkum“ o informovanosti určité části populace, na základě kterého formuluje názory, výsledky tohoto „malého průzkumu“ však v práci nejsou uvedeny. I přes zmíněné nedostatky doporučuji předloženou bakalářskou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 33692