JOKEŠOVÁ, M. Možnosti využití GPS při analýze silničních nehod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Panáček, Vladimír

Předložená diplomová práce splňuje všechny náležitosti kladené na tento druh vysokoškolské kvalifikační práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B Práce splnila stanovené cíle v zadání. Bod 4 zadání mohl být zpracován s větším počtem GPS přístrojů.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Diplomantka si teoretickou částí práce připravila dobrý základ pro experimentální měření. Teoretická část práce je zakončena kapitolou na základě studia zahraniční literatury.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody C Z příloh práce je zřejmé, že porovnání a vyhodnocení získaných výsledků z jednotlivých tras experimentálního měření nebylo jednoduché. Vyhodnocení výsledků měření by si zasloužilo podrobnější rozbor s odpovídajícími komentáři.
Odborná úroveň diplomové práce C Podrobnější rozbor naměřených hodnot by zvýšil odbornou kvalitu práce, stejně tak vyšší počet použitých GPS přístrojů při experimentálním měření.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Pro analytika silničních nehod je přínosem práce zjištění diplomantky, že nelze provést analýzu silniční nehody pouze na základě záznamu GPS. Zjištění, že využití záznamu GPS přístroje může pomoci odhalit pojistný podvod je rovněž nezanedbatelným přínosem práce.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Citace, přehled literatury je v souladu s příslušnou normou .
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Formální stránka, členění a jazyková úroveň práce je dobrá. Avšak u některých hodnot délky jsou někdy jednotky uvedeny zkratkou - např. "m" a vzápětí slovně "kilometr" (např. str. 65, 2.odst.).
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Semela, Marek

Srovnání dat by přispělo i užití více mobilních telefonů, neboť jejich rozšíření, využití a možnosti dostupných volných či placených software v kombinaci s lehkou přenositelností a škálou aplikací postupně částečně nahrazují navigační přístroje. Dále bylo možno užít i přístroje se starším čipem či pokusit se analyzovat některá dostupná data z tzv. "sledovacích systémů vozidel". Práce splnila cíle kladené na tento typ kvalifikační práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B
Odborná jazyková úroveň B Vteřina není jednotkou času dle soustavy SI.
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Obtížnost a správnost řešení C
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úplnost vypracování C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 48903