CHLUDIL, P. Výroby závitů závitníky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Píška, Miroslav

Diplomová práce je celkem pěkně zpracovaná, student měl o práci a její řešení zájem. Jistým nedostatkem je ignorance doporučených literárních pramenů a určité encyklopedické pojetí diplomové práce. Student v práci nepoužil patrně ani jeden z doporučených článků (přičemž některé mají vysoké ohlasy v databázových systémech) . Namísto nich použil převážně české odborné prameny, ale ani ty například v diskuzi nepoužil, podobně jako např. výpočtové rovnice a srovnání známých materiálových konstatnt a vlastních dosažených hodnot. Nicméně diplomovou práci lze zařadit k úspěšným a až na drobné jazykové chyby ji doporučuji k obahjobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Sliwková, Petra

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání
Navrhovaná známka

eVSKP id 83475