PAVELKA, R. Hydraulické posunovače [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Malášek, Jiří

Práce představuje dvě různá konstrukční řešení - mechanického a hydraulického posunovače. Konstrukce jsou řešeny klasickým způsobem. Požadavek minimální zástavbové šířky i hloubky konstrukce není vyřešen příliš úspěšně. Rovnice jsou méně čitelné, některé konstrukční uzly nejsou optimálně navrženy. Výpočtová i výkresová dokumentace je na vhodné úrovni. Autor se zabýval tvarovou a pevnostní optimalizací stroje. Práce obsahuje pěkné názorné 3D modely.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Malach, František

Diplomová práce řeší problematiku tzv. dopecního vsunovadla, které tlačí vlak pecních vozů tunelovou pecí. Tato zařízení jsou vždy dvě vedle sebe z důvodu plynulosti pohybu vlaku. Nejdůležitější požadavek - minimální zástavbová šířka zařízení - viz zadání - byl autorem výrazně opomenut. Řešení některých konstrukčních uzlů prokazuje nedostatek konstrukční praxe. Textová i výpočtová část jsou na odpovídající úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 37403