KUBA, P. Zpracování a vizualizace dat z hmotnostního spektrometru typu TOF-MALDI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Houška, Pavel

Student ke zpracování práce přistupoval velmi zodpovědně a aktivně. V řešené problematice se dokázal rychle zorientovat a s využitím získaných znalostí a modulů vytvořit aplikaci která splňuje požadavky zadavatele.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ertl, Lukáš

Práce se zabývá návrhem a realizací zlepšení stávajícího software pro řízení hmotnostního spektrometru a nanášecího zařízení. V rešeršní studii je proveden rozbor dané problematiky. Praktickou část práce tvoří návrh a realizace vyšší struktury ovládacího software pro oba stroje. Popis navržených programů je proveden vyčerpávajícím způsobem s využitím názorných blokových diagramů. Navzdory ojedinělým překlepům, které se v textu nachází, lze grafickou úpravu práce považovat za velmi zdařilou. Teoretická a popisová část práce je zpracována velmi kvalitně. Zpracovávaný problém je adekvátní pro ověření schopností studenta, proto doporučuji práci k obhajobě. Jelikož nebyly dodány zdrojové kódy aplikací, nelze objektivně hodnotit praktickou část. U obhajoby této práce doporučuji předvést funkčnost obou zařízení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 50952